Światowe Dni Młodzieży

W dniach 20–25 lipca prze­ży­wa­li­śmy w na­szej pa­rafii Dni w Die­cezjach w ra­mach Świa­to­wych Dni Mło­dzieży. Grupa piel­grzy­mów z Ukra­iny, Bra­zy­lii i Ir­lan­dii za­go­ści­ła w do­mach wielu ro­dzin. Był to o­woc­ny czas na­wią­zania trwa­łych re­la­cji, po­zna­nia sie­bie na­wzajem, bo­gac­twa oby­cza­jów, hi­sto­rii, ję­zy­ka oraz tra­dy­cji kul­turo­wych. Każdy dzień po­by­tu w Otwoc­ku ob­fi­tował w nie­za­po­mniane chwi­le przy­go­towu­ją­ce do głów­nych wy­da­rzeń w Kra­ko­wie.

W środę 20 lipca u­ro­czy­ście po­wi­ta­liśmy gości pod­czas Mszy Św., którą ce­lebro­wał ks. Sła­wo­mir Gro­cha­lak SAC, ks. Mar­cin Krzysz­to­szek SAC oraz ks. Wi­ta­lij Wez­dec­kij SAC i ks. Jurij Si­cin­ski SAC z Ukra­iny. Na­stęp­nie z u­śmie­chem na twa­rzy i ra­do­ścią w sercu razem z ro­dzinami, piel­grzy­mi udali się do domów na od­poczy­nek. Czwar­tek był dniem po­zna­nia się wspól­no­ty re­jo­nu z Otwoc­ka, Jó­ze­fo­wa i Kar­cze­wa. Spot­ka­nie wszyst­kich piel­grzy­mów, wo­lon­ta­riu­szy, go­spoda­rzy roz­poczę­ło się w ko­ście­le Św. Win­cen­tego à Paulo od pre­zen­ta­cji grup każ­dej przy­byłej na­ro­dowo­ści. Mło­dzież z Ghany, Bra­zy­lii, Ukra­iny, Ir­lan­dii, Hisz­pa­nii i USA po­przez ta­niec i śpiew w swo­ich na­ro­dowych ję­zy­kach wpro­wa­dzi­ła nie­za­po­mnianą at­mos­fe­rę wszech­ogar­niają­cej mi­ło­ści, ra­do­ści i szczę­ścia.

Mszę św. od­pra­wił bp Jo­seph Fran­cis Kweku Essen z Ghany Spo­rym prze­ży­ciem czę­ścią było od­czy­ta­nie Ewan­ge­lii w kilku ję­zy­kach.

Po­połu­dnie nasza grupa pod o­pie­ką wo­lon­ta­riu­szy Marka Leś­kiewicza i Ma­te­usza Ku­bia­ka spę­dzi­ła w War­szawie od­wie­dza­jąc In­sty­tut Fry­de­ryka Cho­pi­na, In­sty­tut Św. Jana Pawła oraz stare mia­sto. Wie­czór u­świet­nił wy­jąt­ko­wy kon­cert „Wiara. Na­dzie­ja. Mi­łość”, w któ­rym u­czest­ni­czy­ło ponad 200 ar­ty­stów z Pol­ski i ca­łe­go świa­ta oraz tłumy mło­dych chrze­ści­jan zgro­ma­dzonych na Placu Pił­sud­skie­go.

Ko­lej­ny dzień był kon­ty­nu­acją zwie­dza­nia miejsc zwią­za­nych z hi­sto­rią i kul­turą Ma­zow­sza i War­szawy. Wspól­nie z prze­wod­ni­kiem – To­ma­szem Ja­strzęb­skim – od­wie­dziliśmy Mu­zeum Na­ro­dowe, Mu­zeum Pow­sta­nia War­szaw­skie­go oraz Ła­zien­ki Kró­lew­skie. Za­wi­taliśmy rów­nież do Oża­ro­wa Ma­zo­wiec­kiego, gdzie w Sank­tu­arium Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go u­czest­ni­czy­liśmy we Msza św. Wie­czór u­pły­nął na mo­dli­twie u­wiel­bienia pod prze­wod­nic­twem ks. Ra­do­sława Wi­leń­skiego SAC.

So­bota i nie­dziela to dni, które ro­dziny gosz­czą­ce piel­grzy­mów mogły spę­dzić razem. So­bot­ni Fe­sti­wal Na­ro­dów na te­renie Wyż­sze­go Se­mi­na­rium Du­chow­ne­go na Tar­cho­mi­nie był przed­sma­kiem Kra­ko­wa w War­szawie. Ko­lorowy ko­rowód przed­sta­wi­cieli ponad 160 państw, u­ro­czy­sta Msza Św. Po­sła­nia, pre­zen­ta­cje grup za­granicz­nych, kon­cert Maleo Re­agee Roc­kers, zbu­do­wa­ły ra­do­sną, mię­dzy­na­ro­dową wspól­no­tę chrze­ści­jań­ską. Bło­gosła­wień­stwo ks. abpa Hen­ry­ka Ho­se­ra SAC na­peł­ni­ło na­dzie­ją młode serca na o­woc­ne prze­ży­cie Świa­to­wych Dni Mło­dzieży z pa­pie­żem Fran­ciszkiem w Kra­ko­wie.

Na­ro­dowe świę­to­wa­nie za­koń­czy­ło się w nie­dzielę w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym Księ­ży Pal­lo­ty­nów w Oł­ta­rze­wie. By­li­śmy świad­kami ży­we­go ko­ścioła pod­czas Mszy św., któ­rej prze­wod­ni­czył prze­ło­żony wschod­niej Pro­win­cji Księ­ży Pal­lo­ty­nów – ks. Józef Lasak SAC. Śpiew w róż­nych ję­zy­kach pięk­nie łą­czył się z ta­necz­nym u­wiel­bieniem Ch­ry­stu­sa. Wy­stę­py gości z Indii, Bra­zy­lii, Mek­sy­ku, Ukra­iny, Litwy, Sło­wa­cji, Bia­ło­ru­si, Fran­cji u­ka­zały nam pięk­no i róż­no­rod­ność każ­de­go kraju. Na­peł­nieni Bożą ra­do­ścią oraz przy­sma­kami z gril­la wró­ci­liśmy do na­szych domów, aby spę­dzić o­stat­ni wie­czór z na­szy­mi go­ść­mi.

W po­nie­dzia­łek, 25 lipca wcze­śnie rano, ze łzami wzru­sze­nia po­że­gna­li­śmy na sta­cji PKP w Otwoc­ku grupę mło­dzie­ży, która udała się w dal­szą po­dróż na spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym w Kra­ko­wie.

Te kilka lip­co­wych dni spę­dzo­nych z chrze­ści­janami z in­nych kra­jów po­zosta­nie na za­wsze w na­szych ser­cach. „Gość w dom – Bóg w dom”. Zgod­nie ze sta­ro­pol­skim przy­sło­wiem wszy­scy po­czu­li­śmy żywą o­bec­ność Boga w na­szych ro­dzin­nych do­mach.

 

Sdm 001
Sdm 002
Sdm 003
Sdm 004
Sdm 005
Sdm 006
Sdm 007
Sdm 008
Sdm 009
Sdm 010
Sdm 011
Sdm 012
Sdm 013
Sdm 014
Sdm 015
Sdm 016
Sdm 017
Sdm 018
Sdm 019
Sdm 020
Sdm 021
Sdm 022
Sdm 023
Sdm 024
Sdm 025
Sdm 026
Sdm 027
Sdm 028
Sdm 029
Sdm 030
Sdm 031
Sdm 032
Sdm 033
Sdm 034
Sdm 035
Sdm 036
Sdm 037
Sdm 038
Sdm 039
Sdm 040
Sdm 041
Sdm 042
Sdm 043
Sdm 044
Sdm 045
Sdm 046
Sdm 047
Sdm 048
Sdm 049
Sdm 050
Sdm 051
Sdm 052
Sdm 053
Sdm 054
Sdm 055
Sdm 056
Sdm 057
Sdm 058
Sdm 059
Sdm 060
Sdm 061
Sdm 062
Sdm 063
Sdm 064
Sdm 065
Sdm 066
Sdm 067
Sdm 068
Sdm 069