— Dzię­ki Du­cho­wi Świę­te­mu Ko­ściół ma za­wsze dwa­dzie­ścia lat — po­wie­dział w dzi­siej­szej ho­mi­li ks. Zenon Hanas SAC, pro­win­cjał, który prze­wod­ni­czył u­ro­czy­sto­ściom pa­tro­nal­nym na­szej pa­rafii. A trwa­ły one od rana. Kul­mi­na­cyj­nym mo­men­tem świę­to­wa­nia była od­pu­stowa suma i pro­ce­sja eu­cha­ry­stycz­na. Po­połu­dniu zaś ra­dość roz­la­ła się wokół ko­ścioła, gdzie trwał fe­styn z wie­lo­ma a­trak­cjami. Gwar cichł tylo na czas Mszy św. i Go­dzi­ny Uwiel­bienia, która dziś, wy­jąt­ko­wo, nie od­by­ła się we­wnątrz świą­ty­ni, ale na sce­nie przed nią. Naj­wy­tr­wal­si cze­ka­li do godz. 21.00 na roz­losowa­nie głów­nych na­gród lo­te­rii fan­to­wej. Tuż przed 22.00 bło­gosła­wień­stwo Ks. Pro­bosz­cza ro­ze­sła­ło nas do domów. Już cze­ka­my na ko­lej­ne od­pu­stowe u­ro­czy­sto­ści za rok.

Wigilia Paschalna

Wi­gilia Pa­schal­na sta­no­wi cen­tral­ny mo­ment Ta­jem­ni­cy Pa­schal­nej: w niej bo­wiem do­peł­nia się wszyst­ko, co roz­wa­żamy i prze­ży­wa­my w Wiel­ki Czwar­tek i Wiel­ki Pią­tek. Jest to czu­wa­nie na cześć Pana i o­cze­ki­wa­nie na Jego chwa­leb­ne zmar­twych­wstanie. Wi­gilii Pa­schal­nej prze­wod­ni­czył ks. Da­riusz Wa­lasek SAC.

Wielka Sobota

W Wiel­ką So­botę trwa­my na mo­dli­twie przy Bożym Gro­bie z na­dzie­ją o­cze­ku­jąc zmar­twych­wstania Zba­wi­cie­la. Do ko­ścioła przy­nie­śliśmy po­kar­my na wiel­ka­noc­ny stół, aby je po­świę­cić.

W wiel­ko­piąt­kowy wie­czór zgro­ma­dzi­liśmy się we wspól­no­cie, aby z na­le­ży­tą czcią i na­bo­żeń­stwem u­czest­ni­czyć w Li­tur­gii Męki i Śmier­ci na­sze­go Od­ku­pi­cie­la. Sta­jąc w tym dniu pod Krzy­żem Je­zu­sa, przyj­mu­je­my po­sta­wę mil­cze­nia wobec Boga, który „stał się po­słusz­ny aż do śmier­ci i to śmier­ci krzy­żo­wej”. Li­tur­gii na Cześć Męki Pań­skiej prze­wod­ni­czył ks. Da­riusz Za­lew­ski SAC – wikariusz.

Do­biegł końca okres Wiel­kiego Postu, w cza­sie któ­re­go, przez czter­dzie­ści dni sam Bóg prze­ma­wiał do nas w re­ko­lek­cjach, ka­zaniach pa­syj­nych pod­czas Gorz­kich Żali, roz­wa­żaniach pod­czas Drogi Krzy­żo­wej. I oto dzi­siaj roz­poczy­na się Świę­te Tri­du­um Pa­schal­ne – cen­trum ta­jem­ni­cy na­szej wiary. Czas się wy­peł­nił i na­de­szła go­dzi­na, w któ­rej to, co Ko­ściół za­po­wiadał, u­obec­ni się wśród nas w spo­sób szcze­gól­ny. W dzi­siej­szej li­tur­gii się­gnęliśmy do źró­dła, z któ­re­go wy­wo­dzi się Msza Świę­ta – do Ostat­niej Wie­czerzy. Wła­śnie wtedy, w ob­li­czu cze­ka­ją­cej Go męki, w nocy, w któ­rej był wy­da­ny, u­sta­no­wił Jezus sa­krament Naj­święt­sze­go Ciała i Krwi swo­jej oraz sa­krament ka­płań­stwa. Mszy św. Wie­czerzy Pań­skiej prze­wod­ni­czył ks. Krzysz­tof Wojda SAC – pro­boszcz.