— Ma­ry­jo, przy­cho­dzisz do nas jako Matka, a miej­sce Matki jest za­wsze przy dziec­ku. A więc przy­bywasz, jako Matka, aby być razem z dzieć­mi, z tymi, które wier­nie po­dą­ża­ją za Je­zu­sem, ale i z tymi dzieć­mi, które w dro­dze się za­gu­bi­ły. Przy­bywasz, aby być z dzieć­mi zdro­wy­mi, u­śmiech­nię­ty­mi i tymi, które pła­czą, któ­rych serce jest roz­dar­te. Przy­cho­dzisz, jako Matka, aby wsłu­chać się w głos two­ich dzie­ci — tymi sło­wa­mi ks. Krzysz­tof Wojda SAC, pro­boszcz, po­wi­tał w pro­gach ko­ścioła Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku Ma­ry­ję w ja­sno­gór­skim wi­ze­run­ku, piel­grzy­mu­ją­cym po pa­rafiach Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej.

Wielu z nas pamięta posugę diakońską, a potem uroczystości prymicyjne ks. Sławomira Łubiana SDB, a dziś z radością przyszło nam świętować jubileusz 25-lecia sakramentu święceń. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas służbu kapłańskiej ks. Sławomira. Dołączamy się do wszystkich życzeń, które dziś popłynęły podczas Mszy św. sprawowanej przez Jubilata. Niech dobry Bóg błogosławi na kolejne lata posługi w Kościele.

„Twoja cześć, chwa­ła, nasz wiecz­ny Panie” słowa tej pie­śni roz­brzmie­wa­ły dziś nie w ko­ście­le, ale na u­li­cach na­sze­go mia­sta. W Uro­czy­stość Najśw. Ciała i Krwi Pań­skiej pu­blicz­nie wy­zna­je­my wiarę w re­al­ną o­bec­ność Boga pod po­sta­ciami chle­ba i wina. Wy­cho­dząc na ulic Otwoc­ka, mó­wi­my wszyst­kim: oto nasz Bóg, za Nim chce­my iść!

Bierzmowanie

Dziś, po dwóch la­tach przy­go­towa­nia, mło­dzież z na­szej pa­rafii przy­ję­ła sa­krament bierz­mo­wa­nia przez po­słu­gę ks. bpa Ka­zi­mie­rza Ro­ma­niu­ka. Pod­czas wie­czor­nej Mszy św., o po­trzeb­ne dla nich dary Ducha Świę­te­go, mo­dli­li się ro­dzi­ce, bli­scy oraz świad­ko­wie sa­kramentu.

Od lat po­wojen­nych w ko­ście­le św. Win­cen­tego à Paulo czcią wier­nych cie­szy się wi­ze­ru­nek Matki Bożej Śnież­nej po­chodzą­cy ze zbu­rzo­ne­go ko­ścioła w Swoj­czowie na Wo­ły­niu. Co roku nasi pa­rafianie piel­grzy­mu­ją, dzień po od­pu­ście pa­rafial­nym, do Pa­tron­ki na­sze­go mia­sta. Tak było i tym razem. Przy­byli­śmy po­kłonić się Matce Naj­święt­szej dzię­ku­jąc Bogu za Jej wsta­wien­nic­twem za wszel­kie łaski, któ­rych do­zna­li­śmy w mi­nio­nym roku.