W na­szej pa­rafii, już po raz drugi, odbył się „Bal Wszyst­kich Świę­tych”. Wspól­ne świę­to­wa­nie roz­poczę­li­śmy 31 paź­dzier­nika od Eu­cha­ry­stii, w cza­sie któ­rej pro­si­liśmy Boga, aby nam u­dzie­lił daru świę­to­ści na co dzień. Na­stęp­nie u­da­li­śmy się do sali ba­lo­wej, gdzie cze­ka­ła na nas świet­na za­bawa, kon­kursy, a także słod­ki po­czę­stu­nek. Wiele dzie­ci prze­bra­ło się za świę­tych a na ko­niec wspól­nej za­bawy roz­strzy­gnię­ty zo­stał kon­kurs na naj­lep­sze prze­bra­nie. Mamy na­dzie­ję że „Bal Wszyst­kich Świę­tych” sta­nie się naszą pa­rafial­ną tra­dy­cją i co roku bę­dzie nas przy­bywa­ło.

Lato to czas od­poczyn­ku i zbie­ra­nia sił po ca­ło­rocz­nej pracy. W dniach 7–14 lipca dzie­ci i mło­dzież wraz z o­pie­ku­na­mi wy­je­cha­li do Łeby, by tam, na sło­necz­nych pla­żach wy­po­czywać i świet­nie się bawić.

Dnia 8 maja 1993 roku bp Aloj­zy Or­szu­lik SAC u­dzie­lił sa­kramen­tu świę­ceń dk. Ta­de­uszo­wi Ko­wal­skie­mu SAC i dk. Da­riu­szo­wi Wa­lasko­wi SAC. A dziś o­twoc­ka wspól­no­ta pal­lo­ty­nów świę­to­wa­ła ju­bi­le­usz 25-lecia ka­płań­stwa ks. Ta­de­usza i ks. Da­riu­sza. Ju­bi­la­tom skła­damy naj­ser­decz­niejsze ży­cze­nia wielu łask Bo­żych na każdy dzień ich ka­płań­skiej po­słu­gi.

Dziś za­sady wzy­wa­ją­ce do u­mia­ru w chwa­le­niu się nie obowią­zu­ją. W pro­ce­sji Bo­że­go Ciała chce­my wszyst­kim po­ka­zać, jak mówią słowa pie­śni eu­cha­ry­stycz­nej, „ja­kie­gośmy to Pana do­sta­li”. Wy­cho­dzi­my poza ko­ściół, na ulice na­szych miast, by bo­ga­tą a­sy­stą i śpie­wem oddać hołd Ch­ry­stu­so­wi u­kry­te­mu w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie.

Ko­ściół zro­dził się w Wie­czer­niku, a w dniu Pięć­dzie­siąt­nicy wy­ru­szył w misję spod o­pie­kuń­czych skrzy­deł Maryi Matki Ko­ścioła. W dniu Jej świę­ta nasza pa­rafial­na wspól­no­ta Ko­ścioła, jak co roku, wy­ru­sza do Pa­tron­ki Otwoc­ka, by po­kłonić się Jej przed swoj­czow­skim wi­ze­run­kiem.