„Twoja cześć, chwa­ła, nasz wiecz­ny Panie” słowa tej pie­śni roz­brzmie­wa­ły dziś nie w ko­ście­le, ale na u­li­cach na­sze­go mia­sta. W Uro­czy­stość Najśw. Ciała i Krwi Pań­skiej pu­blicz­nie wy­zna­je­my wiarę w re­al­ną o­bec­ność Boga pod po­sta­ciami chle­ba i wina. Wy­cho­dząc na ulic Otwoc­ka, mó­wi­my wszyst­kim: oto nasz Bóg, za Nim chce­my iść!

Bierzmowanie

Dziś, po dwóch la­tach przy­go­towa­nia, mło­dzież z na­szej pa­rafii przy­ję­ła sa­krament bierz­mo­wa­nia przez po­słu­gę ks. bpa Ka­zi­mie­rza Ro­ma­niu­ka. Pod­czas wie­czor­nej Mszy św., o po­trzeb­ne dla nich dary Ducha Świę­te­go, mo­dli­li się ro­dzi­ce, bli­scy oraz świad­ko­wie sa­kramentu.

Od lat po­wojen­nych w ko­ście­le św. Win­cen­tego à Paulo czcią wier­nych cie­szy się wi­ze­ru­nek Matki Bożej Śnież­nej po­chodzą­cy ze zbu­rzo­ne­go ko­ścioła w Swoj­czowie na Wo­ły­niu. Co roku nasi pa­rafianie piel­grzy­mu­ją, dzień po od­pu­ście pa­rafial­nym, do Pa­tron­ki na­sze­go mia­sta. Tak było i tym razem. Przy­byli­śmy po­kłonić się Matce Naj­święt­szej dzię­ku­jąc Bogu za Jej wsta­wien­nic­twem za wszel­kie łaski, któ­rych do­zna­li­śmy w mi­nio­nym roku.

Uro­czy­stość Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. Tego dnia nasza wspól­no­ta pa­rafial­na ob­chodzi świę­to pa­tro­nal­ne – od­pust. Jak co roku świę­towanie ma wy­miar za­rów­no du­cho­wy jak ma­te­rial­ny. Przed po­łu­dniem gro­ma­dzi­liśmy się na Mszach św., a o godz. 12.30 u­ro­czy­stej Eu­cha­ry­stii oraz pro­ce­sji prze­wod­ni­czył ks. Cze­sław Pa­rzy­szek SAC.

Ra­dość zmar­twych­wstania prze­dłu­ży­li­śmy u­czest­ni­cząc w pro­ce­sji i Mszy św. re­zu­rek­cyj­nej. Wy­cho­dząc poza świą­ty­nię, o­głosi­liśmy świa­tu, że Jezus żyje, zmar­twych­wstał, wy­peł­nił to, co za­po­wie­dział.