Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że u­koń­czone zo­sta­ły prace nad bu­do­wą or­ga­nów w na­szym ko­ście­le. Po dzie­się­ciu mie­sią­cach, 11 lu­te­go 2021 roku, pod­pi­sa­liśmy pro­tokół od­bioru in­stru­men­tu. Od grud­nia u­bie­głego roku or­ga­ny już grają i służą nam pod­czas li­tur­gii. Nie jeden raz mo­gli­śmy już u­sły­szeć ich brzmie­nie i za­pew­ne wie­lo­krot­nie bę­dzie­my mogli się prze­ko­nać, jakie bo­gac­two dźwię­ków można z in­stru­men­tu wy­do­być. Or­ga­ny w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści już zo­sta­ły spła­co­ne. Po­zosta­ło jesz­cze kwota ok. 30 tys. zł. Dla­te­go zwra­camy się z proś­bą o wspar­cie. Można to u­czy­nić wpła­cając darowiznę na pa­rafial­ny ra­chu­nek ban­ko­wy z do­pi­skiem „ce­gieł­ka na or­ga­ny”. Bę­dzie można to u­czy­nić rów­nież w nie­dzielę, 28 lu­te­go, skła­dając o­fia­rę do pusz­ki po każ­dej Mszy św. Za wszel­kie o­fia­ry zło­żone do tej pory i za te, które zo­sta­ną zło­żone skła­damy z serca pły­ną­ce – Bóg za­płać!

Boże Narodzenie

Pa­ter­ka roz­poczę­ła ob­chody Uro­czy­sto­ści Na­ro­dze­nia Pań­skie­go w na­szej pa­rafii. Choć fre­kwen­cja znacz­nie skrom­niej­sza niż w la­tach u­bie­głych, to na­strój po­został ten sam: pod­niosły, ale prze­peł­nio­ny ra­do­ścią z na­ro­dzin Bo­skiej Dzie­ciny. Pod­czas tej Mszy św. nie­oficjal­nie za­in­au­guro­wane zo­sta­ły rów­nież nowe or­ga­ny pisz­czał­ko­we, któ­rych bu­do­wa wła­śnie do­bie­gła końca.

XX Dzień Papieski

„Dzię­ku­je­my Ci Janie Pawle II, że po­tra­fi­łeś mówić do nas ludzi mło­dych, że  mia­łeś tyle siły i od­wa­gi, by za­nieść Boga tam, gdzie nikt z nas sobie nie wy­obra­żał. Dzię­ku­je­my, że mó­wi­łeś co jest naj­waż­niej­sze w życiu. Dzię­ku­je­my, że u­czy­łeś nas spo­glą­dać do­koła i wi­dzieć bliź­nie­go” – ta­ki­mi sło­wa­mi, mło­dzież dzię­ko­wa­ła, za wiel­kiego Po­la­ka – św. Jana Pawła II .

W nie­dzielę, 11 paź­dzier­nika w na­szej pa­rafii ob­chodzi­liśmy XX Dzień Pa­pie­ski. Te­go­rocz­nym ha­słem było: «Totus Tuus». Wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 włą­czy­li się w przy­go­towa­nie o­pra­wy li­tur­gicz­nej Mszy św. z u­dzia­łem dzie­ci. W duchu wdzięcz­no­ści za pon­ty­fi­kat św. Jana Pawła II, do przy­go­towa­nej o­kolicz­no­ściowej de­ko­ra­cji zo­sta­ły przy­nie­sio­ne 3 za­palo­ne świe­ce. Nie za­brakło też pie­śni „Barka” w wy­ko­na­niu pa­rafial­nej scho­li.

A po Mszach św. tra­dy­cyj­na zbiór­ka na pro­gram sty­pen­dial­ny Fun­da­cji „Dzie­ło No­we­go Ty­siąc­le­cia” prze­zna­czo­ny na pomoc dla zdol­nej mło­dzie­ży po­chodzą­cej ze sła­biej sy­tu­owa­nych ro­dzin.

Osiem­dziesiąt jeden lat temu Pol­ska padła o­fia­rą zbroj­nej na­pa­ści Związ­ku So­wiec­kiego. Kon­se­kwen­cją a­gre­sji so­wie­tów była rów­nież zbrod­nia ka­tyń­ska, w ra­mach któ­rej, z roz­ka­zu Sta­li­na funk­cjo­na­riusze NKWD wio­sną 1940 roku za­mor­dowali około 22 tys. pol­skich jeń­ców – o­fi­ce­rów, po­li­cjan­tów, u­rzęd­ni­ków, na­ukow­ców, le­ka­rzy, wzię­tych do nie­wo­li po 17 wrze­śnia 1939 roku. Dziś wszyst­kim po­le­głym i po­mor­dowa­nym na Wscho­dzie od­da­je­my hołd. Wiecz­ny od­poczy­nek racz im dać, Panie!

Skrom­niej­sze niż zwy­kle ob­chody Uro­czy­sto­ści Najśw. Ciała i Krwi Pań­skiej nie prze­szko­dzi­ły nam w godnym oddaniu czci Ch­ry­stu­so­wi o­bec­nemu w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie. Msza św. i pro­ce­sja Eu­cha­ry­stycz­na zgro­ma­dzi­ły sporą rze­szę pa­rafian. Cz­te­ry oł­ta­rze u­sy­tuowa­ne były w tym roku w parku przy ko­ście­le.