Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00

Msze św w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Msze św. i nabożeństwa kolędowe

Msze św. i nabożeństwa kolędowe

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, wi­zy­ta dusz­pa­ster­ska u pa­rafian nie odbędzie się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Nie chce­my jed­nak re­zy­gno­wać ze spo­tkań ko­lę­dowych, dlatego za­praszamy na spo­tka­nia mo­dli­tew­ne w mniej­szych, są­siedz­kich gru­pach w naszej świątyni. Spot­ka­nia roz­pocz­nać się będą modlitwą różańcową o godz. 17.30, a po niej odprawiona zostanie Msza św. w Waszych intencjach. Pod­czas Mszy św. zo­sta­nie po­błogosła­wiona woda, która po­słu­ży do po­kropie­nia miesz­kań. Dla­te­go pro­si­my o za­branie ze sobą po­jem­ników na­peł­nio­nych wodą prze­zna­czo­ną do po­błogosła­wie­nia.

Szczegółowy grafik spotkań poniżej.

Więcej...

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Jakże nam wiel­ką ta­jem­ni­cę po­zwa­lasz dziś świę­cić o Boże, o jakże wiel­ka do­broć i mi­łość ku nam jest w niej za­war­ta. Ze­sła­łeś nam jed­no­rodzonego Syna Two­je­go. Ten stał się nam rów­nym czło­wie­kiem, aby nas znów pod­nieść, gdy­byśmy z na­szej god­no­ści u­pa­dli i łaskę Twoją stra­ci­li. Słowo przed­wiecz­ne stało się Cia­łem i miesz­ka­ło mię­dzy nami, aby nam dało moc sta­nia się sy­na­mi Bo­ski­mi. Tak mi­ło­wa­łeś świat, to jest nas ludzi, żeś Syna Two­je­go po­słał, aby wszy­scy któ­rzy weń wie­rzą, nie zgi­nę­li, lecz mieli życie wiecz­ne.

Któż zdoła objąć do­sta­tecz­nie tę ta­jem­ni­cę i mi­łość? Upa­dam przed Tobą, o Boże! Wiel­bię Cię i dzię­ki Ci skła­dam. Niech Ci bę­dzie cześć, chwa­ła i dzięk­czy­nie­nie Boże na wy­so­ko­ści, a na ziemi pokój lu­dziom do­brej woli, któ­rzy pra­gną u­czcić tę ta­jem­ni­cę i ta­kiej łaski użyć na swoje zba­wie­nie. O Boże i Ojcze naj­mi­ło­sier­niej­szy, który nam dałeś Syna Two­je­go na Zba­wi­cie­la i Od­ku­pi­cie­la, u­dziel­że nam i tej łaski, aby nam to wcie­lenie i od­ku­pie­nie Syna Two­je­go po­słu­ży­ło do na­sze­go zba­wie­nia. Spraw, a­by­śmy przez owoce praw­dzi­wie chrze­ści­jań­skiego życia mogli stać się u­czest­ni­ka­mi wcie­lenia Syna Two­je­go. Wzmoc­nij i do­pomóż nam do tego, przez tegoż Ch­ry­stu­sa Pana na­sze­go. Amen.

Więcej...

Weź udział w Synodzie – wypełnij ankietę!

Weź udział w Synodzie – wypełnij ankietę!

W Ko­ście­le po­wszech­nym roz­począł się Synod o Sy­no­dal­no­ści. Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek po­prosił cały Ko­ściół, aby pod­jął drogę wsłu­cha­nia się w głos wszyst­kich wie­rzą­cych. Każdy z nas jest za­pro­szony do wzię­cia u­dzia­łu w tym hi­sto­rycz­nym wy­da­rze­niu. Za­praszamy wszyst­kich do wzię­cia u­dzia­łu w an­kie­cie sy­no­dal­nej i pro­si­my o rze­tel­ne jej wy­peł­nienie. An­kie­ta i va­de­mecum są do­stęp­ne u dołu do po­bra­nia.

Na te­renie die­cezji war­szaw­sko-pra­skiej ist­nie­ją trzy spo­soby wzię­cia u­dzia­łu w wy­peł­nieniu an­kiety sy­no­dal­nej. Można wy­peł­nić an­kietę za­rów­no in­dy­widu­al­nie (jaw­nie bądź a­no­ni­mowo) jak i wraz ze swoją wspól­no­tą dzia­łają­cą przy pa­rafii/za­ko­nie lub wspól­no­tą o cha­rak­te­rze die­cezjalnym.

Więcej...

„Nie lękajcie się!”

„Nie lękajcie się!”

Ucz­nio­wie ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 włą­czy­li się w ob­chody Dnia Pa­pie­skiego w na­szej pa­rafii. W nie­dzielę, 10 paź­dzier­nika, wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas czyn­nie za­an­gażo­wali się w li­tur­gię czy­ta­jąc czy­ta­nia, śpie­wa­jąc psalm. Pod­czas u­ro­czy­stej mo­dli­twy wier­nych prze­pla­tanej my­śla­mi św. Jana Pawła II do oł­ta­rza zo­sta­ły przy­nie­sio­ne świe­ce i róże, sym­bol mo­dli­twy za­no­szonej przez wsta­wien­nic­two na­sze­go Świę­te­go Po­la­ka. Li­tur­gię u­bo­ga­cił pełen ra­do­ści i eks­presji śpiew schol­ki przy­go­towa­ny pod kie­run­kiem s. Oli.

Więcej...

Zapraszamy do scholi!

Po­niż­szym wier­szem pra­gnie­my za­pro­sić wszyst­kie dzie­ci, i chłop­ców i dziew­czyn­ki, które chcia­ły­by śpie­wać pod­czas nie­dziel­nej Mszy św. dzie­cięcej. Zgła­szać się można bez­po­śred­nio przed lub po Mszy Świę­tej u dusz­pa­ste­rza lub o­pie­ku­nów scho­li.

Zapraszamy na fatalne
ogłoszenia parafialne.

W tym kościele, w tej świątyni
Posługują Pallotyni.

My już lata ich wspieramy,
Gdy dla dzieci tu śpiewamy.

Dołącz do nas, śpiewaj z nami,
Ale także z Aniołami.

Więcej...