Zespół „Godzina Uwielbienia”

„Go­dzi­na Uwiel­bienia” to ze­spół mu­zycz­ny i grupa przy­ja­ciół, któ­rych pra­gnie­niem jest Uwiel­bia­nie Boga w Trój­cy Świę­tej. Ch­ce­my jak Dawid tań­czyć, kla­skać i ra­do­wać się przed Panem. Gdy u­wiel­bia­my Je­zu­sa to nasze ręce same wę­dru­ją w kie­run­ku nieba. Pod­noszą się też nasze serca prze­peł­nio­ne ra­do­ścią, du­cho­wą eg­zal­tacją i wdzięcz­no­ścią ze spo­tka­nia z Tym, który Kocha. Mamy na­dzie­ję, że w nie­bie też bę­dzie nie­zły „u­wiel­bienio­wy show” tzn. razem z Ko­ściołem Try­um­fują­cym, ze Świę­ty­mi i Anio­ła­mi bę­dziemy chwa­lić Pana przed Jego tro­nem twa­rzą w twarz.

Posługa zespołu „Godzina Uwielbienia” to:

  • Oprawa muzyczna Mszy Św. niedzielnej o godz. 20.00.
  • Modlitwa śpiewem przed Najświętszym Sakramentem tzw „Godzina Uwielbienia” (od 2006 roku odbywa się ona w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, o godz. 19.00).
  • Oprawa muzyczna Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienia duchowe i fizyczne w III czwartek miesiąca, o godz.18.00.