Anonimowi Alkoholicy

Je­steśmy grupą ludzi, ko­biet i męż­czyzn, któ­rzy w swoim życiu u­tra­ci­li kon­tro­lę nad pi­ciem al­ko­holu. W re­zul­ta­cie po­pa­dli­śmy w róż­ne­go ro­dza­ju kło­poty. Teraz zaś pró­bu­je­my wy­pra­co­wać sobie spo­sób życia bez al­ko­holu i więk­szo­ści nam się to udaje. Wspól­no­ta nasza nie jest ści­śle po­wią­za­na z Ko­ściołem, choć wielu spo­śród nas, wyj­ście z na­ło­gu za­wdzię­cza wła­śnie po­mocy Pana Boga.

Formą na­szych spo­tkań są tzw. mi­tyn­gi. Od­by­wa­ją się one re­gu­lar­nie, co ty­dzień, w nie­dzielę, w bu­dyn­ku pa­rafial­nym.

Obec­nie dzia­łają u nas 2 grupy a­no­ni­mowych al­ko­holi­ków. Pierw­sza z nich, Grupa „Orę­dzie serca”, po­wsta­ła w 1999 roku i spo­ty­ka się o godz. 9.30. Z kolei druga, Grupa „Na­dzie­ja”, ma­ją­ca już 12 lat, swoje spo­tka­nia ma o godz,16.00 – o­prócz o­stat­niej nie­dzieli mie­sią­ca. Spot­ka­nia są o­twar­te. Mogą w nich u­czest­ni­czyć wszy­scy za­in­te­reso­wani.

W na­szej wspól­no­cie nie pro­wa­dzi­my re­jestru człon­ków, ani nie spraw­dzamy listy o­bec­no­ści. Lu­dzie, któ­rzy u­czest­ni­czą w ta­kich spo­tka­niach nie muszą u­jaw­niać o sobie żad­nych da­nych. Przy­na­leż­ność do tej grupy jest w pełni wolna.

W o­koli­cy Otwoc­ka spo­tka­nia AA od­by­wa­ją się co­dzien­nie. Adre­sy grup i inne in­for­ma­cje można u­zy­skać w Biu­rze Służ­by Kra­jo­wej AA.

 

Adres:
ul. Chmielna 20,
00-020 Warszawa,
tel./fax: 22 828 04 94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Inne ważne adresy:
Szpital MSWiA
ul. Prusa 1/3
tel. 22 779 46 71