In­for­mu­je­my, że na czas wa­kacji na­stę­pu­ją zmia­ny w funk­cjo­nowa­niu na­szej pa­rafii.

  • Do końca sierp­nia za­wie­szo­na zo­sta­je wie­czor­na ad­o­racja Naj­święt­sze­go Sa­kramen­tu oraz dyżur w kon­fe­sjona­le.
  • W lipcu i sierp­niu, w dni po­wsze­dnie nie bę­dzie Mszy św. o godz. 7.00, zaś w nie­dziele nie bę­dzie Mszy św. o godz. 11.00 w dol­nym ko­ście­le  z udzia­łem dzie­ci.
  • Kan­ce­laria pa­rafial­na w o­kre­sie wa­kacji czyn­na bę­dzie wy­łącz­nie we wtor­ki i w czwarteki od godz. 16.00 do 17.45 oraz w so­boty od 9.00 do 11.00.

Ser­decz­nie prze­pra­szamy za wszel­kie u­trud­nie­nia wy­ni­ka­ją­ce z tych zmian.

W związ­ku z trud­ną sy­tu­acja na Ukra­inie, w wielu miej­scach or­ga­ni­zowane są zbiór­ki naj­bar­dziej po­trzeb­nych ar­ty­ku­łów. Nasza pa­rafia także włą­cza się w tę akcję. W pa­rafii zbierane są takie ar­ty­ku­ły, jak:

  • koce, śpi­wo­ry, na­mio­ty
  • żyw­ność z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści
  • ma­te­riały o­pa­trun­kowe i po­pu­lar­ne leki (a­spi­ry­na itp.)
  • środ­ki czy­sto­ści i hi­gie­ny

NIE ZBIERAMY UBRAŃ!

Ar­ty­ku­ły te można przy­no­sić do kan­ce­larii pa­rafial­nej i na re­cep­cję na­sze­go domu re­ko­lek­cyj­nego. Pal­lo­tyń­ski Se­kreta­riat ds. Misji wyśle sa­mo­chód, by za­brać rze­czy i prze­ka­zać je na Ukra­inę.

Zbiórkę funduszy pomocowych prowadzi również Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti. Wpłat można dokonywać:

W Ko­ście­le po­wszech­nym roz­począł się Synod o Sy­no­dal­no­ści. Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek po­prosił cały Ko­ściół, aby pod­jął drogę wsłu­cha­nia się w głos wszyst­kich wie­rzą­cych. Każdy z nas jest za­pro­szony do wzię­cia u­dzia­łu w tym hi­sto­rycz­nym wy­da­rze­niu. Za­praszamy wszyst­kich do wzię­cia u­dzia­łu w an­kie­cie sy­no­dal­nej i pro­si­my o rze­tel­ne jej wy­peł­nienie. An­kie­ta i va­de­mecum są do­stęp­ne u dołu do po­bra­nia.

Na te­renie die­cezji war­szaw­sko-pra­skiej ist­nie­ją trzy spo­soby wzię­cia u­dzia­łu w wy­peł­nieniu an­kiety sy­no­dal­nej. Można wy­peł­nić an­kietę za­rów­no in­dy­widu­al­nie (jaw­nie bądź a­no­ni­mowo) jak i wraz ze swoją wspól­no­tą dzia­łają­cą przy pa­rafii/za­ko­nie lub wspól­no­tą o cha­rak­te­rze die­cezjalnym.

Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.

Nr 1381/BD/2021

D E K R E T

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinni dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Krąg Biblijny

Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że 20 lu­te­go 2021 roku, w przed­dzień II Nie­dzieli Słowa Bo­że­go, za­in­au­guro­waliśmy w na­szej pal­lo­tyń­skiej pa­rafii w Otwoc­ku cykl wie­czo­rów bi­blij­nych zwany Krę­giem Bi­blij­nym. Za­praszamy na te spo­tka­nia osoby każ­de­go stanu i po­woła­nia, pra­gną­ce po­głę­bić swoją for­ma­cję bi­blij­ną, chrze­ści­jań­ską i a­po­stol­ską. For­mu­ła spo­tkań w Kręgu Bi­blij­nym jest o­twar­ta i nie­zo­bowią­zu­jąca. Każde spo­tka­nie – mimo cyklu – sta­no­wi zwar­tą jed­nost­kę te­ma­tycz­ną i nie za­kłada u­czest­nic­twa w spo­tka­niu mi­nio­nym.