Pierw­sza nie­dziela wrze­śnia przy­no­si­ła na­szej pa­rafii u­ro­czy­stość ka­no­nicz­ne­go wpro­wa­dze­nia na urząd no­we­go Księ­dza Pro­boszcza. W o­bec­no­ści ks. Bog­da­na San­kow­skie­go – dzie­ka­na o­twoc­kie­go, ks. Łu­ka­sza Go­ła­sia SAC – przed­sta­wi­ciela Za­rzą­du Pro­win­cjal­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go, ks. Woj­cie­cha Jur­kow­skie­go SAC – rek­to­ra miej­sco­wej wspól­no­ty oraz zgro­ma­dzonych wier­nych na­szej pa­rafii i sym­pa­tyków ko­ścioła ks. Wie­sław Wil­mań­ski SAC zło­żył wy­zna­nie wiary i objął urząd pro­boszcza Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku.

Księ­dzu Wie­sławowi ży­czymy ob­fi­to­ści łask Bo­żych i świa­tła Ducha Świę­te­go na czas po­słu­gi w na­szej pa­rafial­nej wspól­no­cie. Za­pew­niamy rów­nież o na­szej sta­łej mo­dli­twie. Dzię­ku­je­my za dzi­siej­sze mo­dli­tew­ne wspar­cie wszyst­kich, któ­rzy u­czest­ni­czy­li w tej in­au­guracyj­nej Mszy św. Dzię­ku­je­my za o­bec­ność wła­dzom na­sze­go mia­sta z panem Ja­ro­sławem Mar­giel­skim, Pre­zy­den­tem Otwoc­ka.

Od ponad stu lat u zbie­gu ulic Po­nia­tow­skie­go i Fi­lipo­wicza stoi krzyż. Nie­wielu już pa­mię­ta o­kolicz­no­ści jego po­sta­wie­nia, dla wielu jed­nak jest zna­kiem wiary przy­po­mi­na­ją­cym co­dzien­nie o zbaw­czej męce na­sze­go Od­ku­pi­cie­la. We wto­rek, 16 sierp­nia 2022 roku, ks. Krzysz­tof Wojda SAC, pro­boszcz Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, po­świę­cił nowy krzyż, który zajął miej­sce po­przed­niego, u­szko­dzone­go.

Pod ko­niec czerw­ca ks. Krzysz­tof Wojda SAC, pro­boszcz na­szej pa­rafii, po­in­for­mował, że de­cy­zją prze­ło­żonych koń­czy pracę w Otwoc­ku i po­dej­mu­je nowe obowiąz­ki w Kra­ko­wie. Choć czas tej zmia­ny przy­pad­nie na drugą po­łowę sierp­nia, to ze wzglę­du rów­nież na bli­skość i­mie­nin, już w nie­dzielę, 24 lipca, pod­czas Mszy św. po­dzię­kowa­liśmy Panu Bogu za je­dena­ście lat po­słu­gi ks. Krzysz­tofa w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Wzru­sza­ją­ca u­ro­czy­stość prze­peł­nio­na była du­chem mo­dli­twy. Po­dzię­kowa­niom wszyst­kich wspól­not dzia­łają­cych w pa­rafii oraz sym­pa­tyków na­sze­go ko­ścioła to­wa­rzy­szyły ży­cze­nia o­pie­ki Bożej w pracy pro­boszczowskiej w pal­lo­tyń­skiej pa­rafii w Kra­ko­wie. Na­to­miast ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia od współ­bra­ci prze­ka­zał rek­tor miej­sco­wej wspól­noty pallotynów, ks. Woj­ciech Jur­kow­ski SAC.

Słowa wdzięcz­no­ści za lata pracy w Otwoc­ku skie­ro­wał do Księ­dza Pro­bosz­cza Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka, pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski. Od­czy­ta­ny zo­stał rów­nież o­kolicz­no­ściowy list skie­ro­wa­ny do ks. Krzysz­tofa przez Sta­ro­stę Otwoc­kie­go, pana Krzysz­tofa Sz­cze­giel­nia­ka.

Dzisiejszy dzień był wy­jąt­ko­wy dzień dla na­szej wspól­no­ty pa­rafial­nej, bo­wiem go­ści­liśmy or­dy­na­riu­sza Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej, bpa Ro­mu­al­da Ka­miń­skie­go. Prze­wod­ni­czył on pro­ce­sji na za­koń­cze­nie daw­nej okta­wy Bo­że­go Ciała, a podczas Mszy św. po­świę­cił or­ga­ny, które od pół­to­ra roku to­wa­rzy­szą li­tur­gii spra­wo­wanej w tu­tej­szym ko­ście­le. Po Mszy św. mie­liśmy o­grom­ną przy­jem­ność wy­słu­chać krót­kie­go re­ci­ta­lu or­ga­nowe­go w wy­ko­na­niu Jó­ze­fa Ko­towi­cza. Muzyk za­pre­zen­to­wał moż­li­wo­ści i róż­no­rod­ność brzmie­nia in­stru­mentu.

Oto chleb Anio­łów błogi,
Dan wę­drow­com po­śród drogi,
Synów wraca w Ojca progi,
Dawać Go nie można złym!


Wiarę w o­bec­ność Ch­ry­stu­sa w tym a­niel­skim Ch­le­bie dziś wy­zna­li­śmy pu­blicz­nie. Uli­ca­mi na­sze­go mia­sta prze­szła wspól­na pro­ce­sja Pa­rafii Św. Win­cen­tego à Paulo, Bł. Igna­ce­go Kło­potow­skie­go i Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Bogu niech bę­dą dzię­ki za pięk­ną po­godę i o­bec­ność o­grom­nej rze­szy wier­nych.