Dzisiejszy dzień był wy­jąt­ko­wy dzień dla na­szej wspól­no­ty pa­rafial­nej, bo­wiem go­ści­liśmy or­dy­na­riu­sza Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej, bpa Ro­mu­al­da Ka­miń­skie­go. Prze­wod­ni­czył on pro­ce­sji na za­koń­cze­nie daw­nej okta­wy Bo­że­go Ciała, a podczas Mszy św. po­świę­cił or­ga­ny, które od pół­to­ra roku to­wa­rzy­szą li­tur­gii spra­wo­wanej w tu­tej­szym ko­ście­le. Po Mszy św. mie­liśmy o­grom­ną przy­jem­ność wy­słu­chać krót­kie­go re­ci­ta­lu or­ga­nowe­go w wy­ko­na­niu Jó­ze­fa Ko­towi­cza. Muzyk za­pre­zen­to­wał moż­li­wo­ści i róż­no­rod­ność brzmie­nia in­stru­mentu.

Oto chleb Anio­łów błogi,
Dan wę­drow­com po­śród drogi,
Synów wraca w Ojca progi,
Dawać Go nie można złym!


Wiarę w o­bec­ność Ch­ry­stu­sa w tym a­niel­skim Ch­le­bie dziś wy­zna­li­śmy pu­blicz­nie. Uli­ca­mi na­sze­go mia­sta prze­szła wspól­na pro­ce­sja Pa­rafii Św. Win­cen­tego à Paulo, Bł. Igna­ce­go Kło­potow­skie­go i Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Bogu niech bę­dą dzię­ki za pięk­ną po­godę i o­bec­ność o­grom­nej rze­szy wier­nych.

Nasza pa­rafial­na wspól­no­ta od rana świę­to­wa­ła Ze­sła­nie Ducha Świę­te­go. Jest to u­ro­czy­sto­ść pa­tro­nal­na parafii. Kul­mi­na­cją ob­chodów była Msza św. od­pu­stowa z pro­ce­sją Eu­cha­ry­stycz­ną. Mie­liśmy wiel­ką ra­dość go­ścić dusz­pa­ste­rzy z są­sied­nich pa­rafii, a słowo Boże skie­ro­wał dziś do nas ks. Syl­we­ster Fieć­ko SAC. On też prze­wod­ni­czył Mszy św. i pro­ce­sji.

Po­połu­dnie u­pły­nę­ło pod zna­kiem ra­do­ści, po­nie­waż od godz. 15.00 w parku przy ko­ście­le od­by­wał się tra­dy­cyj­ny fe­styn ro­dzin­ny. Ta­kich tłu­mów od­wie­dza­ją­cych nas nie wi­dzie­liśmy od dawna. Ko­rzy­sta­jąc z wielu a­trak­cji więk­szość wier­nie cze­ka­ła na finał – lo­sowa­nie na­gród głów­nych lo­te­rii fan­to­wej. Emo­cje nie­zwy­kłe!

Dzię­ku­je­my Panu Bogu za ten wspa­niały, po­god­ny dzień. Dzię­ku­je­my Wam wszyst­kim, któ­rzy łą­czy­li­ście się z nami w mo­dli­twie, ale i w ra­do­ści świę­to­wa­nia. Dzię­ku­je­my także na­szym spon­sorom: Mia­stu Otwock, Ban­ko­wi Spół­dziel­czemu w Otwoc­ku, Fir­mie Moch­toys i cu­kier­ni z Mi­cha­lina.

Do zo­ba­cze­nie za rok!

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to Jezus o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. (J 7, 37-39a)

Uroczystą Wigilią Zesłania Ducha Świętego i modlitwą wstawienniczą o ożywienia darów Ducha Świętego rozpoczęliśmy świętowanie Zielonych Świąt.

„Duch Pań­ski spo­czy­wa na Mnie, po­nie­waż Mnie na­ma­ścił i po­słał Mnie” (Łk 4,18)

Mło­dzież z na­szej pa­rafii przy­ję­ła dziś sa­krament bierz­mo­wa­nia. Dwa lata przy­go­towań zo­sta­ły u­wień­czo­na u­ro­czy­sto­ścią, któ­rej prze­wod­ni­czył or­dy­na­riusz na­szej die­cezji, bp. Ro­mu­ald Ka­miń­ski. Przez jego po­słu­gę nasza mło­dzież o­trzy­ma­ła Ducha Świę­te­go. Mó­dl­my się, aby dary Ducha Świę­te­go u­mac­niały ich do męż­ne­go świad­cze­nia o Bogu.