Wigilia Paschalna

Wi­gilia Pa­schal­na, jako matka wszyst­kich wi­gilii, jest czu­wa­niem na cześć Pana, czu­wa­niem w o­cze­ki­wa­niu na zmar­twych­wstanie Ch­ry­stu­sa. Jak roz­trop­ne panny z przy­po­wie­ści, ze świe­ca­mi w ręku cze­ka­my na Oblu­bień­ca, który po męce, po­konaw­szy śmierć po­wsta­je do życia i ob­ja­wia się nam w chwa­le swego u­wiel­bio­nego ciała. Tej nocy o­cze­ki­wa­nia, cały Ko­ściół pa­mię­tając o o­biet­nicach dane na­szym przod­kom jed­no­czy się roz­wa­żając wiel­kie dzie­ła, ja­kich Pan Bóg dla nas do­konał od stwo­rze­nia świa­ta, aż po Od­ku­pie­nie.

W Paschalna 001
W Paschalna 002
W Paschalna 003
W Paschalna 004
W Paschalna 005
W Paschalna 006
W Paschalna 007
W Paschalna 008
W Paschalna 009
W Paschalna 010
W Paschalna 011
W Paschalna 012
W Paschalna 013
W Paschalna 014
W Paschalna 015
W Paschalna 016
W Paschalna 017
W Paschalna 018