Poświęcenie organów

Dzisiejszy dzień był wy­jąt­ko­wy dzień dla na­szej wspól­no­ty pa­rafial­nej, bo­wiem go­ści­liśmy or­dy­na­riu­sza Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej, bpa Ro­mu­al­da Ka­miń­skie­go. Prze­wod­ni­czył on pro­ce­sji na za­koń­cze­nie daw­nej okta­wy Bo­że­go Ciała, a podczas Mszy św. po­świę­cił or­ga­ny, które od pół­to­ra roku to­wa­rzy­szą li­tur­gii spra­wo­wanej w tu­tej­szym ko­ście­le. Po Mszy św. mie­liśmy o­grom­ną przy­jem­ność wy­słu­chać krót­kie­go re­ci­ta­lu or­ga­nowe­go w wy­ko­na­niu Jó­ze­fa Ko­towi­cza. Muzyk za­pre­zen­to­wał moż­li­wo­ści i róż­no­rod­ność brzmie­nia in­stru­mentu.

Choć in­stru­ment ten już od ja­kie­goś czasu to­wa­rzy­szy na­szej mo­dli­twie, to nie wszy­scy znają jego hi­sto­rię. Na po­cząt­ku można stwier­dzić, że po­ja­wie­niu się or­ga­nów u Pal­lo­ty­nów w Otwoc­ku to­wa­rzy­szy pe­wien pa­radoks. Bowiem jest to jed­no­cześnie naj­młod­szy i naj­star­szy in­stru­ment tego typu w na­szym mie­ście. Dla­cze­go tak jest? Po pierw­sze, in­stru­ment wstęp­nie u­żyt­ko­wa­ny jest do­pie­ro od pół­to­ra roku. Zatem są to naj­młod­sze or­ga­ny pisz­czał­ko­we w Otwoc­ku. Po­przed­nie o­twoc­kie or­ga­ny zo­sta­ły od­da­ne do u­żyt­ku w 1985 roku w ko­ście­le Matki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Kre­sach. Jest to naj­więk­szy in­stru­ment w mie­ście i liczy 40 gło­sów. Naj­star­sze na­to­miast o­twoc­kie or­ga­ny, posia­dają­ce 33 głosy, znaj­du­ją się w ko­ście­le św. Win­cen­tego à Paulo i chwa­lą Boga swoją grą od roku 1969.

To wszyst­ko nie tłu­ma­czy jesz­cze dla­cze­go nasze or­ga­ny są naj­star­sze. Otóż spe­cja­li­ści, któ­rzy zaj­mo­wali się mon­tażem tego in­stru­mentu, przy­glą­da-jąc się jego bu­do­wie i spe­cy­fi­ce o­ce­ni­li wiek pisz­cza­łek na około 100 lat.

Łatwo z tego wy­wnio­skować, że nie jest to in­stru­ment współ­cze­sny. Można rzec, że w tu­tej­szym ko­ście­le or­ga­ny te o­trzy­ma­ły już trze­cie życie. Po-cząt­ko­wo zo­sta­ły zbu­do­wa­ne dla jed­nego z ko­ściołów w Danii, a w 1987 roku zo­sta­ły prze­bu­do­wa­ne przez firmę or­gan­mi­strzow­ską Bruno Ch­ri­sten­sen Og Sønner z duń­skie­go Tin­glev i prze­niesio­ne do In­sti­tut­tet for Blin­de og Svag­sy­nede w Hel­lerup, w Danii (czyli in­sty­tu­tu dla nie­wido­mych i nie­do­widzą­cych). Wtedy or­ga­ny o­trzy­ma­ły nowy kon­tu­ar, czyli stół gry oraz sys­tem ste­ro­wa­nia e­lek­tro­nicz­nego, z któ­rych i my ko­rzy­sta­my.

Do Otwoc­ka tra­fi­ły w roku 2019. Tu in­stru­mentem za­opie­kowała się firma or­gan­mi­strzow­ska pana Krzysz­to­fa Gry­go­wi­cza z Tar­czy­na, która przy­goto­wa­ła kon­cep­cję prze­bu­do­wy in­stru­mentu. Roz­począł się mon­taż rusz­to­wa-nia, za­pro­jek­towanej od pod­staw, spe­cjal­nie dla na­sze­go ko­ścioła, szafy organowej, czyli drew­nia­nej obu­dowy, którą mo­że­my o­glą­dać na na­szym chó­rze. A wresz­cie skła­danie naj­waż­niej­szych e­lemen­tów in­stru­mentu: kon­duk­tów, wiatrow­ni i pisz­cza­łek. Tę mo­zol­ną pracę wielu z nas mogło śle­dzić o­sobi­ście. Ca­łość za­koń­czy­ła się dłu­go­trwa­ły­mi pra­cami in­to­na­cyj­nymi i stro­je­niem.

Czy jest to in­stru­ment duży? Mały nie jest, ale nie może rów­nać się o­grom­ny­mi nie­miec­kimi, ba­ro­kowy­mi kon­struk­cjom z nie­zliczo­ną i­lo­ścią głosów. Jego sty­li­styka jest bliż­sza fran­cu­skiej. Ale trzy, pedał i wresz­cie 33 głosy spra­wiają, że jest to in­stru­ment po­nad­prze­cięt­ny. Kilka słów na­le­ży się o­czy­wiście dys­po­zycji in­stru­mentu, czyli gło­som, jakie mogą się z niego wy­do­być. Organy dys­po­nu­ją na­stę­pu­ją­cy­mi gło­sa­mi (nazwy w brzmie­niu o­ry­gi­nal­nym):

Ma­nu­ał I: Prin­cipal 16´, Oktav 8´, Rørfløjte 8´, Qu­in­tatøn 8´, Oktav 4´, Quint 2 2/3´, Oktav 2´, Mi­xtur IV-V;

Ma­nu­ał II: Bor­dun 16´, Fl. Harm. 8´, Gamba 8´, Gem­shorn 4´, Trom­pet 8´;

Ma­nu­ał III: Ge­dakt 16´, Bas­se­thorn 8´, Ge­dakt 8´, Ae­ro­li­ne 8´, Voce Ce­leste 8´, Fl. Tra­ver­se 4´, Sa­li­cet 4´, Gem­shorn 2´, Se­squ­ial­tera II, Gem­shorn 2´, Oboe 8´, Tre­mo­lo.

Pedał: Prin­cipal 16´, Sub­bas 16´, Oktav 8´, Ge­dakt 8´, Cello 8´, Oktav 4´, Fla­col-et 2´, Cor­net III, Basun 16´, Trom­pet 8´.

 

Organy 002
Organy 004
Organy 006
Organy 007
Organy 008
Organy 010
Organy 011
Organy 013
Organy 015
Organy 016
Organy 017
Organy 018
Organy 019
Organy 020
Organy 021
Organy 022
Organy 023
Organy 024
Organy 025
Organy 026
Organy 027
Organy 028
Organy 030
Organy 031