Podziękowanie za posługę Księdza Proboszcza

Pod ko­niec czerw­ca ks. Krzysz­tof Wojda SAC, pro­boszcz na­szej pa­rafii, po­in­for­mował, że de­cy­zją prze­ło­żonych koń­czy pracę w Otwoc­ku i po­dej­mu­je nowe obowiąz­ki w Kra­ko­wie. Choć czas tej zmia­ny przy­pad­nie na drugą po­łowę sierp­nia, to ze wzglę­du rów­nież na bli­skość i­mie­nin, już w nie­dzielę, 24 lipca, pod­czas Mszy św. po­dzię­kowa­liśmy Panu Bogu za je­dena­ście lat po­słu­gi ks. Krzysz­tofa w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Wzru­sza­ją­ca u­ro­czy­stość prze­peł­nio­na była du­chem mo­dli­twy. Po­dzię­kowa­niom wszyst­kich wspól­not dzia­łają­cych w pa­rafii oraz sym­pa­tyków na­sze­go ko­ścioła to­wa­rzy­szyły ży­cze­nia o­pie­ki Bożej w pracy pro­boszczowskiej w pal­lo­tyń­skiej pa­rafii w Kra­ko­wie. Na­to­miast ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia od współ­bra­ci prze­ka­zał rek­tor miej­sco­wej wspól­noty pallotynów, ks. Woj­ciech Jur­kow­ski SAC.

Słowa wdzięcz­no­ści za lata pracy w Otwoc­ku skie­ro­wał do Księ­dza Pro­bosz­cza Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka, pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski. Od­czy­ta­ny zo­stał rów­nież o­kolicz­no­ściowy list skie­ro­wa­ny do ks. Krzysz­tofa przez Sta­ro­stę Otwoc­kie­go, pana Krzysz­tofa Sz­cze­giel­nia­ka.

Podziekowanie 001
Podziekowanie 002
Podziekowanie 003
Podziekowanie 004
Podziekowanie 005
Podziekowanie 006
Podziekowanie 007
Podziekowanie 008
Podziekowanie 009
Podziekowanie 010
Podziekowanie 011
Podziekowanie 012
Podziekowanie 013
Podziekowanie 014
Podziekowanie 015
Podziekowanie 016
Podziekowanie 017
Podziekowanie 018
Podziekowanie 019
Podziekowanie 020
Podziekowanie 021
Podziekowanie 022
Podziekowanie 023
Podziekowanie 024
Podziekowanie 025
Podziekowanie 026
Podziekowanie 027
Podziekowanie 028
Podziekowanie 029
Podziekowanie 030