Uroczystość poświęcenia krzyża

Od ponad stu lat u zbie­gu ulic Po­nia­tow­skie­go i Fi­lipo­wicza stoi krzyż. Nie­wielu już pa­mię­ta o­kolicz­no­ści jego po­sta­wie­nia, dla wielu jed­nak jest zna­kiem wiary przy­po­mi­na­ją­cym co­dzien­nie o zbaw­czej męce na­sze­go Od­ku­pi­cie­la. We wto­rek, 16 sierp­nia 2022 roku, ks. Krzysz­tof Wojda SAC, pro­boszcz Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, po­świę­cił nowy krzyż, który zajął miej­sce po­przed­niego, u­szko­dzone­go.

Krzyż po­sta­wiony tu w 1909 roku u­pa­mięt­nia tra­gicz­ną śmierć stu­den­ta Po­li­tech­niki War­szaw­skiej Wa­cława Ci­cho­szew­skiego. Jak mówią nie­po­twier­dzone po­da­nia zgi­nął on w po­je­dyn­ku o jedną z o­twoc­kich pa­nien. Po­je­dy­nek ten to­czył z war­szaw­skim prze­my­słow­cem Mie­czy­sła­wem Mu­śnic­kim. We­dług in­nych źró­deł, zo­stał za­strze­lo­ny przez syna Jó­ze­fa Ge­islera, któ­re­go żoną owa panna miała póź­niej zo­stać.

Dziś mi­ja­my ten krzyż prze­żegnaw­szy się, skło­niw­szy lub choć­by z po­boż­nym wes­tchnieniem w my­ślach nie pa­mię­tając o tra­gicz­nych o­kolicz­no­ściach jego u­sta­wie­nia. Jest on dla nas zna­kiem nie śmier­ci, ale try­um­fu Zba­wi­cie­la nad śmier­cią i wska­zu­je nam kie­ru­nek, gdzie mamy po­dą­żać: z ziemi ku niebu.

Krzyż, który stał w tym miej­scu bli­sko sto lat wy­ma­gał wy­mia­ny, po­nie­waż gro­ził u­pad­kiem. I w 2000 roku zo­stał za­stą­pio­ny nowym za spra­wą pana Marka Majka (po­świę­ce­nie na­stą­pi­ło 16 grud­nia 2000 roku). Pierw­sze, hi­sto­rycz­ne drze­wo krzy­ża po za­kon­ser­wowaniu zo­stało prze­niesio­ne na teren ko­ścioła Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, przy ul. Że­rom­skiego 6. Obec­nie za­wie­szo­ne jest na pół­noc­nej, ze­wnętrz­nej ścia­nie ko­ścioła. Drugi krzyż przez dwa­dzie­ścia dwa lata na­rażo­ny był na dzia­łania po­gody i rów­nież na­le­żało go pil­nie na­prawić, a póź­niej, jak się o­ka­zało, wy­mie­nić.

Krzy­żem zaj­mu­je się Spo­łecz­ny Ko­mi­tet Opie­ki nad Krzy­żem, któ­re­go przed­sta­wi­ciel­ką jest miesz­ka­ją­ca o­podal pani Ja­ni­na Drze­wiec­ka. Ko­mi­tet był i­nicja­to­rem pierw­szej wy­mia­ny krzy­ża, wy­ko­na­nia kost­ki bru­ko­wej wokół niego, dba o co­dzien­ny po­rzą­dek.

Obec­na wy­mia­na krzy­ża od­by­ła się sta­raniem pana Jana Fir­lą­ga – sto­la­rza ze Świer­ku. Nowy krzyż wy­ko­nała za­kład pana Pio­tra Osiń­skie­go z Nie­cieczy koło So­kołowa Po­dla­skie­go. Sta­lo­wą o­bej­mę wy­ko­nał pan Jerzy Gi­low­ski. Li­ter­nic­twem za­ję­ła się Firma „Gra­nit” pana Krzysz­tofa Mocha (pa­no­wie Da­riusz Ku­rach i Mi­chał Wą­se­wicz). Krzyż u­sta­wi­ła firma bu­dow­la­na pana Da­riusza Dziur­dzia­ka. Pa­syj­ka od­nowiona zo­stała przez pana Bar­tło­mie­ja Fa­liń­skie­go, a w jej mon­ta­żu u­czest­ni­czy­li pra­cow­ni­cy Otwoc­kie­go Za­kładu Ener­gety­ki Ciepl­nej.

Wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w prace nad wy­mia­ną krzy­ża z serca dzię­ku­je­my. Bóg za­płać! Go­rą­ce po­dzię­kowa­nia kie­ru­jemy rów­nież do Pre­zy­den­ta Mia­sta Otwoc­ka pana Ja­ro­sława Mar­giel­skiego za wspar­cie lo­gi­stycz­ne i fi­nan­so­we i­nicja­ty­wy.

Krzyz 001
Krzyz 002
Krzyz 003
Krzyz 004
Krzyz 005
Krzyz 006
Krzyz 007
Krzyz 008
Krzyz 009
Krzyz 010
Krzyz 011
Krzyz 012
Krzyz 013
Krzyz 014
Krzyz 015
Krzyz 016
Krzyz 017