Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Po czter­dziesto­dniowym po­ście roz­poczę­li­śmy dziś naj­święt­szy czas w ca­łym roku li­tur­gicz­nym. Nie jest to je­dy­nie czas wspo­mnie­nia hi­sto­rii o­stat­nich ziem­skich dni Je­zu­sa. Dzię­ki li­tur­gii w tych zbaw­czych wy­da­rze­niach re­al­nie u­czest­ni­czy­my. Wiel­ki Czwar­tek to pamiątka uczty. Po pierw­sze wspomnienie uczty pas­chal­nej, którą Naród Wy­bra­ny spo­żył przed u­ciecz­ką z Egip­tu, a po dru­gie uobecnieniem tej uczty, którą Ch­ry­stus spo­żył z Apo­stoła­mi przed swoją męką. To Ostat­nia Wie­czerza stała się miej­scem u­sta­no­wie­nia dwóch sa­kramen­tów: Eu­cha­ry­stii i ka­płań­stwa, dzię­ki któ­rym Ch­ry­stus po­zosta­je z nami na oł­ta­rzach świa­ta aż do końca cza­sów.

Mszy św. Wie­czerzy Pań­skiej prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Ry­szard Ro­ba­kie­wicz SAC.

 

W Czwartek 001
W Czwartek 002
W Czwartek 003
W Czwartek 004
W Czwartek 005
W Czwartek 006
W Czwartek 007
W Czwartek 008
W Czwartek 009
W Czwartek 010
W Czwartek 011
W Czwartek 012
W Czwartek 013
W Czwartek 014
W Czwartek 015
W Czwartek 016
W Czwartek 017
W Czwartek 018
W Czwartek 019
W Czwartek 020
W Czwartek 021
W Czwartek 022
W Czwartek 023
W Czwartek 024
W Czwartek 025
W Czwartek 026
W Czwartek 027
W Czwartek 028
W Czwartek 029
W Czwartek 030
W Czwartek 031
W Czwartek 032
W Czwartek 033
W Czwartek 034
W Czwartek 035
W Czwartek 036
W Czwartek 037
W Czwartek 038
W Czwartek 039
W Czwartek 040