Niedziela Palmowa

„Ho­san­na! Bło­gosła­wiony Król, który przy­cho­dzi w imię Pań­skie”. Tymi sło­wa­mi wi­ta­ły Je­zu­sa je­ro­zolim­skie tłumy. Tymi sło­wa­mi, z pal­mami w rę­kach, i my wy­zna­je­my wiarę Je­zu­sa Ch­ry­stu­sa – Króla. Przy­cho­dząc dziś do ko­ścioła roz­poczy­na­my naj­święt­szy czas w roku li­tur­gicz­nym – Wiel­ki Ty­dzień. W tych dniach bę­dzie­my nie tyle wspo­mi­nać, co u­czest­ni­czyć w wy­da­rze­niach, które lu­dziom przy­nio­sły zba­wie­nie.

 

N Palmowa 001
N Palmowa 002
N Palmowa 003
N Palmowa 004
N Palmowa 005
N Palmowa 006
N Palmowa 007
N Palmowa 008
N Palmowa 009
N Palmowa 010
N Palmowa 011
N Palmowa 012
N Palmowa 013
N Palmowa 014