Droga Krzyżowa ulicami Otwocka

W pią­tek po­prze­dza­ją­cy Wiel­ki Ty­dzień wier­ni Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świętego i Pa­rafii Św. Win­cen­tego à Paulo wy­ru­sza­ją na Droge Krzy­żo­wą. Wie­dzie ona u­li­ca­mi Otwoc­ka przy­po­mi­na­jąc, że Zba­wi­ciel umarł za wszyst­kich, za­rów­no tych któ­rzy przy­szli się mo­dlić, jak i tych, któ­rzy z róż­nych przy­czyn po­zosta­li w do­mach. Także i w tym roku, roz­wa­żając mękę Pań­ską, chcie­liśmy przy­go­tować się bez­po­śred­nio na prze­ży­cia, które będą to­wa­rzy­szyły nam pod­czas Świę­te­go Tri­du­um Pa­schal­ne­go.

 

Droga Krzyzowa 001
Droga Krzyzowa 002
Droga Krzyzowa 003
Droga Krzyzowa 004
Droga Krzyzowa 005
Droga Krzyzowa 006
Droga Krzyzowa 007
Droga Krzyzowa 008
Droga Krzyzowa 009
Droga Krzyzowa 010
Droga Krzyzowa 011
Droga Krzyzowa 012
Droga Krzyzowa 013
Droga Krzyzowa 014
Droga Krzyzowa 015
Droga Krzyzowa 016
Droga Krzyzowa 017
Droga Krzyzowa 018
Droga Krzyzowa 019
Droga Krzyzowa 020
Droga Krzyzowa 021
Droga Krzyzowa 022
Droga Krzyzowa 023
Droga Krzyzowa 024
Droga Krzyzowa 025
Droga Krzyzowa 026
Droga Krzyzowa 027
Droga Krzyzowa 028
Droga Krzyzowa 029
Droga Krzyzowa 030
Droga Krzyzowa 031
Droga Krzyzowa 032
Droga Krzyzowa 033
Droga Krzyzowa 034
Droga Krzyzowa 035
Droga Krzyzowa 036
Droga Krzyzowa 037
Droga Krzyzowa 038
Droga Krzyzowa 039
Droga Krzyzowa 040
Droga Krzyzowa 041
Droga Krzyzowa 042
Droga Krzyzowa 043
Droga Krzyzowa 044
Droga Krzyzowa 045
Droga Krzyzowa 046
Droga Krzyzowa 047
Droga Krzyzowa 048
Droga Krzyzowa 049
Droga Krzyzowa 050
Droga Krzyzowa 051
Droga Krzyzowa 052
Droga Krzyzowa 053
Droga Krzyzowa 054