Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego

Msza św. pod prze­wod­nic­twem bpa Marka So­lar­czy­ka za­koń­czy­ła 8 stycz­nia ob­chody Roku Życia Kon­se­krowa­nego w Otwoc­ku. Przez dwa­na­ście mie­­się­cy, w pierw­sze czwart­ki, w ko­ście­le Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go gro­ma­dzi­li się na dwu­dzie­stocz­te­ro­go­dzin­nym czu­wa­niu człon­kowie wspól­­not za­kon­nych z na­sze­go mia­sta oraz wier­ni świec­cy. Czas czu­wa­nia przed Naj­święt­szym Sa­kramen­tem był wy­peł­nio­ny mo­dli­twą dzięk­czy­nie­nia za dar szcze­gól­nego od­da­nia się Bogu we wspól­no­cie za­kon­nej oraz mo­dli­twą po­kor­nej proś­by o nowe, licz­ne i świę­te po­woła­nia.

Otwock zo­stał ob­da­rzony nie­by­wa­łą łaską gosz­cze­nia tak wielu zgro­ma­dzeń za­kon­nych mę­skich i żeń­skich. Przed­sta­wi­ciele każ­de­go z nich przy­bywa­li co mie­siąc do na­szej świą­ty­ni: sio­stry Be­nedyk­tyn­ki Mi­sjo­nar­ki, Sługi Je­zu­sa, Wy­na­gro­dzi­ciel­ki Naj­święt­sze­go Obli­cza, Sio­stry Sz­kol­ne de Notre Dame, sio­stry z Szensz­tac­kiego In­sty­tu­tu Sióstr Maryi, Orio­nist­ki, Al­ber­tyn­ki, Fran­cisz­kan­ki od Cier­pią­cych oraz Mi­sjo­na­rze Św. Ro­dzi­ny i nasi współ­bra­cia Pal­lo­ty­ni z dwóch o­twoc­kich wspól­not.

 

Rok 001
Rok 002
Rok 003
Rok 004
Rok 005
Rok 006
Rok 007
Rok 008
Rok 009
Rok 010
Rok 011
Rok 012
Rok 013
Rok 014
Rok 015
Rok 016
Rok 017
Rok 018
Rok 019
Rok 020
Rok 021
Rok 022
Rok 023
Rok 024
Rok 025
Rok 026
Rok 027