Wielka Sobota

Wiel­ka So­bota jest dniem ciszy i za­du­my. Odwie­dza­my Ch­ry­stu­sa w Gro­bie Pań­skim, ad­o­ru­je­my Go dzię­ku­jąc za jego zbaw­czą mękę i śmierć. Przy­no­si­my rów­nież do po­świę­ce­nia po­kar­my na wiel­ka­noc­ny stół.

Wielki Piątek

Dziś w sku­pie­niu i ciszy zgro­ma­dziliś­my się na spra­wo­waniu pa­miąt­ki Męki i Śmier­ci Je­zu­sa Ch­ry­stu­sa. Póź­nym po­połu­dniem u­czest­ni­czy­liśmy w Dro­dze Krzy­żo­wej, a po niej w Li­tur­gii na Cześć Męki Pań­skiej. Zgod­nie ze sta­ro­żyt­nym zwy­cza­jem Ko­ściół dziś po­wstrzy­mu­je się od spra­wo­wania Eu­cha­ry­stii, po­nie­waż u­obec­nia w li­tur­gii krwa­wą o­fia­rę Ch­ry­stu­sa.

Dziś Ko­ściół za­koń­czył wiel­ko­post­ne przy­go­towa­nia do Uro­czy­sto­ści Zmar­twy­chw­stania Pań­skie­go. Msza świę­ta Wie­czerzy Pań­skiej, w któ­rej u­czest­ni­czy­liśmy roz­poczę­ła ob­chód Świę­te­go Tri­du­um Pa­schal­ne­go – naj­waż­niej­szego czasu w roku li­tur­gicz­nym.

Niedziela Palmowa

„Tego dnia po­ru­szy­ła się cała Je­ro­zoli­ma i py­ta­no: «Kto to jest?» A tłumy od­powia­dały: «To jest pro­rok Jezus z Na­zare­tu w Ga­li­le­i»” (Mt 21, 11). Dziś na pa­miąt­kę trium­fal­ne­go wjaz­du Je­zu­sa do Świę­te­go Mia­sta i my sta­je­my wraz z je­ro­zolim­skim tłu­mem wy­zna­jąc w Ch­ry­stu­sie na­sze­go Zbaw­cę i Króla. Ho­san­na Bogu na wy­so­ko­ściach!

Droga Krzyżowa

Pią­tek przed Nie­dzielą Pal­mo­wą, to dzień wspól­ne­go roz­wa­żania męki Pań­skiej przez wspól­no­ty pa­rafii św. Win­cen­tego à Paulo i Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. W tym roku rów­nież wy­ru­szyli­śmy na ulice Otwoc­ka, by wraz z Ch­ry­stu­sem przejść Jego drogę krzy­żo­wą, wspominając, co u­czy­nił dla każ­de­go z nas.