Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas dzia­łają­ce przy Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 zo­sta­ło w tym roku zostało u­ho­norowa­ne sta­tu­et­ką „Skrzy­dła Anio­ła”. Na u­ro­czy­stej Gali Wo­lon­ta­riatu Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej „Wo­lon­ta­riat łączy po­kole­nia”, 5 grud­nia 2016 roku, wo­lon­ta­riusz o­de­bra­li te na­gro­dę z rąk ks. abp. Hen­ry­ka Ho­se­ra SAC. Na­gro­da zo­sta­ła przy­zna­na za ak­tyw­ną i róż­no­rod­ną dzia­łal­ność na rzecz dru­gie­go czło­wie­ka. Cie­szy­my się i gra­tu­luje­my na­szym dziel­nym wo­lon­ta­riuszom. Ży­czymy, aby w myśl motta znaj­du­ją­ce­go się na ich dy­plo­mie, wię­cej ra­do­ści do­świad­czali w da­waniu niż w bra­niu.

Nie­śmier­tel­ny Królu Wie­ków, Panie Jezu Ch­ry­ste, nasz Boże i Zba­wi­cie­lu! W Roku Ju­bi­le­uszo­wym 1050-lecia Chrz­tu Pol­ski, w roku Na­dzwy­czaj­ne­go Ju­bi­le­uszu Mi­ło­sier­dzia, oto my, Po­la­cy, sta­je­my przed Tobą, by uznać Twoje Pa­no­wanie, pod­dać się Twemu Prawu, za­wie­rzyć i po­świę­cić Tobie naszą Oj­czy­znę i cały Naród.

We wtorek, 4 października 2016 roku odszedł do Pana
Ks. Józef Krzeski SAC
nasz Współbrat z otwockiej wspólnoty Pallotynów

Uro­czy­sto­ści po­grze­bowe roz­pocz­ną się Mszą św. od­pra­wianą w na­szym ko­ście­le w so­botę, 8 paź­dzier­nika, o godz. 12.00. Do­cze­sne szcząt­ki ks. Jó­ze­fa spo­czną w pal­lo­tyń­skiej kwa­te­rze na o­twoc­kim cmen­ta­rzu.

W dniach 20–25 lipca prze­ży­wa­li­śmy w na­szej pa­rafii Dni w Die­cezjach w ra­mach Świa­to­wych Dni Mło­dzieży. Grupa piel­grzy­mów z Ukra­iny, Bra­zy­lii i Ir­lan­dii za­go­ści­ła w do­mach wielu ro­dzin. Był to o­woc­ny czas na­wią­zania trwa­łych re­la­cji, po­zna­nia sie­bie na­wzajem, bo­gac­twa oby­cza­jów, hi­sto­rii, ję­zy­ka oraz tra­dy­cji kul­turo­wych. Każdy dzień po­by­tu w Otwoc­ku ob­fi­tował w nie­za­po­mniane chwi­le przy­go­towu­ją­ce do głów­nych wy­da­rzeń w Kra­ko­wie.

W związ­ku z Na­dzwy­czaj­nym Ro­kiem Ju­bi­le­uszo­wym Mi­ło­sier­dzia 18 czerw­ca wy­bra­li­śmy się na pa­rafial­ną piel­grzym­kę do Kra­ko­wa i Ła­giew­nik. Z Otwoc­ka wy­ru­szyliśmy wcze­snym ran­kiem, już o godz. 5.00, kiedy inni jesz­cze smacz­nie spali. Choć byli i tacy piel­grzy­mi, któ­rzy tak nie mogli do­cze­kać się wy­jaz­du, że na przy­ko­ściel­nym par­kin­gu zja­wi­li się już ty­dzień wcze­śniej. Nie było au­to­busu więc wró­ci­li do domu. Po­cze­ka­li jed­nak ty­dzień i wraz z całą grupą wy­ru­szyli na po­łu­dnie Pol­ski.