Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00

Msze św w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 10–17 lutego 2023 roku.

Szczegóły w folderze ►►►

Więcej...

O ludzkiej chciwości i żądzy zysku

Ho­mi­lia ks. Fran­ciszka Go­muł­cza­ka SAC na 25. nie­dzielę zwy­kłą, 18.09.2022

Dzisiaj nieco o ludzkiej chciwości i żądzy zysku, ale nie tylko. Prorok Amos, poprzez którego zwraca się do nas Bóg w dzisiejszym czytaniu, żył około 750 lat przed Chrystusem. Izrael był wówczas w miarę majętnym i spokojnym krajem zależnym od Asyrii. Majętność była jednak rozłożona nierównomiernie i jak często bywa do dziś, jedni się bogacili a inni biednieli, jednym się powiodło, a innym nie. Ci którym się powiodło, uznali, że wolno im więcej. Uzależniali więc swoich zadłużonych ziomków od siebie, kupując ich wolność „za srebro i parę sandałów”. Narastało zjawisko zwane dziś niesprawiedliwością społeczną.

Więcej...

Wprowadzenie ks. Wiesława Wilmańskiego SAC na urząd proboszcza

Wprowadzenie ks. Wiesława Wilmańskiego SAC na urząd proboszcza

Pierw­sza nie­dziela wrze­śnia przy­no­si­ła na­szej pa­rafii u­ro­czy­stość ka­no­nicz­ne­go wpro­wa­dze­nia na urząd no­we­go Księ­dza Pro­boszcza. W o­bec­no­ści ks. Bog­da­na San­kow­skie­go – dzie­ka­na o­twoc­kie­go, ks. Łu­ka­sza Go­ła­sia SAC – przed­sta­wi­ciela Za­rzą­du Pro­win­cjal­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go, ks. Woj­cie­cha Jur­kow­skie­go SAC – rek­to­ra miej­sco­wej wspól­no­ty oraz zgro­ma­dzonych wier­nych na­szej pa­rafii i sym­pa­tyków ko­ścioła ks. Wie­sław Wil­mań­ski SAC zło­żył wy­zna­nie wiary i objął urząd pro­boszcza Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku.

Księ­dzu Wie­sławowi ży­czymy ob­fi­to­ści łask Bo­żych i świa­tła Ducha Świę­te­go na czas po­słu­gi w na­szej pa­rafial­nej wspól­no­cie. Za­pew­niamy rów­nież o na­szej sta­łej mo­dli­twie. Dzię­ku­je­my za dzi­siej­sze mo­dli­tew­ne wspar­cie wszyst­kich, któ­rzy u­czest­ni­czy­li w tej in­au­guracyj­nej Mszy św. Dzię­ku­je­my za o­bec­ność wła­dzom na­sze­go mia­sta z panem Ja­ro­sławem Mar­giel­skim, Pre­zy­den­tem Otwoc­ka.

Więcej...

Uroczystość poświęcenia krzyża

Uroczystość poświęcenia krzyża

Od ponad stu lat u zbie­gu ulic Po­nia­tow­skie­go i Fi­lipo­wicza stoi krzyż. Nie­wielu już pa­mię­ta o­kolicz­no­ści jego po­sta­wie­nia, dla wielu jed­nak jest zna­kiem wiary przy­po­mi­na­ją­cym co­dzien­nie o zbaw­czej męce na­sze­go Od­ku­pi­cie­la. We wto­rek, 16 sierp­nia 2022 roku, ks. Krzysz­tof Wojda SAC, pro­boszcz Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, po­świę­cił nowy krzyż, który zajął miej­sce po­przed­niego, u­szko­dzone­go.

Więcej...

Podziękowanie za posługę Księdza Proboszcza

Podziękowanie za posługę Księdza Proboszcza

Pod ko­niec czerw­ca ks. Krzysz­tof Wojda SAC, pro­boszcz na­szej pa­rafii, po­in­for­mował, że de­cy­zją prze­ło­żonych koń­czy pracę w Otwoc­ku i po­dej­mu­je nowe obowiąz­ki w Kra­ko­wie. Choć czas tej zmia­ny przy­pad­nie na drugą po­łowę sierp­nia, to ze wzglę­du rów­nież na bli­skość i­mie­nin, już w nie­dzielę, 24 lipca, pod­czas Mszy św. po­dzię­kowa­liśmy Panu Bogu za je­dena­ście lat po­słu­gi ks. Krzysz­tofa w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Wzru­sza­ją­ca u­ro­czy­stość prze­peł­nio­na była du­chem mo­dli­twy. Po­dzię­kowa­niom wszyst­kich wspól­not dzia­łają­cych w pa­rafii oraz sym­pa­tyków na­sze­go ko­ścioła to­wa­rzy­szyły ży­cze­nia o­pie­ki Bożej w pracy pro­boszczowskiej w pal­lo­tyń­skiej pa­rafii w Kra­ko­wie. Na­to­miast ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia od współ­bra­ci prze­ka­zał rek­tor miej­sco­wej wspól­noty pallotynów, ks. Woj­ciech Jur­kow­ski SAC.

Słowa wdzięcz­no­ści za lata pracy w Otwoc­ku skie­ro­wał do Księ­dza Pro­bosz­cza Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka, pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski. Od­czy­ta­ny zo­stał rów­nież o­kolicz­no­ściowy list skie­ro­wa­ny do ks. Krzysz­tofa przez Sta­ro­stę Otwoc­kie­go, pana Krzysz­tofa Sz­cze­giel­nia­ka.

Więcej...