Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00

Msze św w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Podziękowanie za posługę Księdza Proboszcza

Podziękowanie za posługę Księdza Proboszcza

Pod ko­niec czerw­ca ks. Krzysz­tof Wojda SAC, pro­boszcz na­szej pa­rafii, po­in­for­mował, że de­cy­zją prze­ło­żonych koń­czy pracę w Otwoc­ku i po­dej­mu­je nowe obowiąz­ki w Kra­ko­wie. Choć czas tej zmia­ny przy­pad­nie na drugą po­łowę sierp­nia, to ze wzglę­du rów­nież na bli­skość i­mie­nin, już w nie­dzielę, 24 lipca, pod­czas Mszy św. po­dzię­kowa­liśmy Panu Bogu za je­dena­ście lat po­słu­gi ks. Krzysz­tofa w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Wzru­sza­ją­ca u­ro­czy­stość prze­peł­nio­na była du­chem mo­dli­twy. Po­dzię­kowa­niom wszyst­kich wspól­not dzia­łają­cych w pa­rafii oraz sym­pa­tyków na­sze­go ko­ścioła to­wa­rzy­szyły ży­cze­nia o­pie­ki Bożej w pracy pro­boszczowskiej w pal­lo­tyń­skiej pa­rafii w Kra­ko­wie. Na­to­miast ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia od współ­bra­ci prze­ka­zał rek­tor miej­sco­wej wspól­noty pallotynów, ks. Woj­ciech Jur­kow­ski SAC.

Słowa wdzięcz­no­ści za lata pracy w Otwoc­ku skie­ro­wał do Księ­dza Pro­bosz­cza Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka, pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski. Od­czy­ta­ny zo­stał rów­nież o­kolicz­no­ściowy list skie­ro­wa­ny do ks. Krzysz­tofa przez Sta­ro­stę Otwoc­kie­go, pana Krzysz­tofa Sz­cze­giel­nia­ka.

Więcej...

Parafia w wakacje

In­for­mu­je­my, że na czas wa­kacji na­stę­pu­ją zmia­ny w funk­cjo­nowa­niu na­szej pa­rafii.

  • Do końca sierp­nia za­wie­szo­na zo­sta­je wie­czor­na ad­o­racja Naj­święt­sze­go Sa­kramen­tu oraz dyżur w kon­fe­sjona­le.
  • W lipcu i sierp­niu, w dni po­wsze­dnie nie bę­dzie Mszy św. o godz. 7.00, zaś w nie­dziele nie bę­dzie Mszy św. o godz. 11.00 w dol­nym ko­ście­le  z udzia­łem dzie­ci.
  • Kan­ce­laria pa­rafial­na w o­kre­sie wa­kacji czyn­na bę­dzie wy­łącz­nie we wtor­ki i w czwarteki od godz. 16.00 do 17.45 oraz w so­boty od 9.00 do 11.00.

Ser­decz­nie prze­pra­szamy za wszel­kie u­trud­nie­nia wy­ni­ka­ją­ce z tych zmian.

Więcej...

Poświęcenie organów

Poświęcenie organów

Dzisiejszy dzień był wy­jąt­ko­wy dzień dla na­szej wspól­no­ty pa­rafial­nej, bo­wiem go­ści­liśmy or­dy­na­riu­sza Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej, bpa Ro­mu­al­da Ka­miń­skie­go. Prze­wod­ni­czył on pro­ce­sji na za­koń­cze­nie daw­nej okta­wy Bo­że­go Ciała, a podczas Mszy św. po­świę­cił or­ga­ny, które od pół­to­ra roku to­wa­rzy­szą li­tur­gii spra­wo­wanej w tu­tej­szym ko­ście­le. Po Mszy św. mie­liśmy o­grom­ną przy­jem­ność wy­słu­chać krót­kie­go re­ci­ta­lu or­ga­nowe­go w wy­ko­na­niu Jó­ze­fa Ko­towi­cza. Muzyk za­pre­zen­to­wał moż­li­wo­ści i róż­no­rod­ność brzmie­nia in­stru­mentu.

Więcej...

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej

Oto chleb Anio­łów błogi,
Dan wę­drow­com po­śród drogi,
Synów wraca w Ojca progi,
Dawać Go nie można złym!


Wiarę w o­bec­ność Ch­ry­stu­sa w tym a­niel­skim Ch­le­bie dziś wy­zna­li­śmy pu­blicz­nie. Uli­ca­mi na­sze­go mia­sta prze­szła wspól­na pro­ce­sja Pa­rafii Św. Win­cen­tego à Paulo, Bł. Igna­ce­go Kło­potow­skie­go i Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Bogu niech bę­dą dzię­ki za pięk­ną po­godę i o­bec­ność o­grom­nej rze­szy wier­nych.

Więcej...

Uroczystości odpustowe i festyn parafialny

Uroczystości odpustowe i festyn parafialny

Nasza pa­rafial­na wspól­no­ta od rana świę­to­wa­ła Ze­sła­nie Ducha Świę­te­go. Jest to u­ro­czy­sto­ść pa­tro­nal­na parafii. Kul­mi­na­cją ob­chodów była Msza św. od­pu­stowa z pro­ce­sją Eu­cha­ry­stycz­ną. Mie­liśmy wiel­ką ra­dość go­ścić dusz­pa­ste­rzy z są­sied­nich pa­rafii, a słowo Boże skie­ro­wał dziś do nas ks. Syl­we­ster Fieć­ko SAC. On też prze­wod­ni­czył Mszy św. i pro­ce­sji.

Po­połu­dnie u­pły­nę­ło pod zna­kiem ra­do­ści, po­nie­waż od godz. 15.00 w parku przy ko­ście­le od­by­wał się tra­dy­cyj­ny fe­styn ro­dzin­ny. Ta­kich tłu­mów od­wie­dza­ją­cych nas nie wi­dzie­liśmy od dawna. Ko­rzy­sta­jąc z wielu a­trak­cji więk­szość wier­nie cze­ka­ła na finał – lo­sowa­nie na­gród głów­nych lo­te­rii fan­to­wej. Emo­cje nie­zwy­kłe!

Dzię­ku­je­my Panu Bogu za ten wspa­niały, po­god­ny dzień. Dzię­ku­je­my Wam wszyst­kim, któ­rzy łą­czy­li­ście się z nami w mo­dli­twie, ale i w ra­do­ści świę­to­wa­nia. Dzię­ku­je­my także na­szym spon­sorom: Mia­stu Otwock, Ban­ko­wi Spół­dziel­czemu w Otwoc­ku, Fir­mie Moch­toys i cu­kier­ni z Mi­cha­lina.

Do zo­ba­cze­nie za rok!

Więcej...