Ogłoszenia duszpasterskie

Dro­dzy Pa­rafianie i Sym­pa­tycy pa­rafii! Nasza Oj­czy­zna sta­nę­ła wobec o­grom­ne­go wy­zwa­nia, jakim jest o­chrona życia i zdro­wia wszyst­kich oby­wa­te­li. W to wy­zwa­nie wpi­su­je się rów­nież nasze u­czest­nic­two we Mszach świę­tych i na­bo­żeń­stwach, które w dniu 24 marca zo­sta­ło ra­dy­kal­nie o­gra­ni­czone do 5 osób. Jako dusz­pa­ste­rze chce­my wobec za­ist­niałej sy­tu­acji za­pew­nić Was o na­szej co­dzien­nej mo­dli­twie i tę­sk­no­cie oraz wprost po­prosić:zo­stań­cie w domu!

Ta sy­tu­acja jest trud­na dla nas wszyst­kich i mo­że­cie nam wie­rzyć, że ni­cze­go bar­dziej nie pra­gnie­my, jak wró­cić do nor­mal­nych spo­tkań z Wami. W tej wy­jąt­ko­wej chwi­li po­zosta­je nam du­cho­wa wspól­no­ta i mo­dli­tew­ne czu­wa­nie. Jesz­cze raz pro­si­my, po­zostań­cie w do­mach, tak w dni po­wsze­dnie, jak i w nie­dzielę (!), za­dbaj­cie o sie­bie i Wa­szych bli­skich!

Z Bożym błogosławieństwem
i nadzieją na rychłe spotkanie
Wasi duszpasterze Pallotyni

  1. W piątek, od godz. 9.00, odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
  2. Począwszy od dziś, do odwołania, Msze św. w niedziele o godz. 11.00 i 20.00 oraz w dni powszednie o godz. 18.00 bedą transmitowane na naszej stronie Facebookowej.

 

Intencje modlitwy Apostolstwa Chorych na kwiecień

Intencje papieska

Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

W intencji Ojczyzny

O liczny udział katolików w wyborach Prezydenta RP i głosowanie zgodne z sumieniem i nauczaniem społecznym Kościoła.

Intencja parafialna

Aby Dobry Bóg okazał nam swoje miłosierdzie i zachował nas od epidemii koronawirusa.