Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00

Msze św w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

Wi­gilia Pa­schal­na sta­no­wi cen­tral­ny mo­ment Ta­jem­ni­cy Pa­schal­nej: w niej bo­wiem do­peł­nia się wszyst­ko, co roz­wa­żamy i prze­ży­wa­my w Wiel­ki Czwar­tek i Wiel­ki Pią­tek. Jest to czu­wa­nie na cześć Pana i o­cze­ki­wa­nie na Jego chwa­leb­ne zmar­twych­wstanie. Wi­gilii Pa­schal­nej prze­wod­ni­czył ks. Da­riusz Wa­lasek SAC.

Więcej...

Wielka Sobota

Wielka Sobota

W Wiel­ką So­botę trwa­my na mo­dli­twie przy Bożym Gro­bie z na­dzie­ją o­cze­ku­jąc zmar­twych­wstania Zba­wi­cie­la. Do ko­ścioła przy­nie­śliśmy po­kar­my na wiel­ka­noc­ny stół, aby je po­świę­cić.

Więcej...

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

W wiel­ko­piąt­kowy wie­czór zgro­ma­dzi­liśmy się we wspól­no­cie, aby z na­le­ży­tą czcią i na­bo­żeń­stwem u­czest­ni­czyć w Li­tur­gii Męki i Śmier­ci na­sze­go Od­ku­pi­cie­la. Sta­jąc w tym dniu pod Krzy­żem Je­zu­sa, przyj­mu­je­my po­sta­wę mil­cze­nia wobec Boga, który „stał się po­słusz­ny aż do śmier­ci i to śmier­ci krzy­żo­wej”. Li­tur­gii na Cześć Męki Pań­skiej prze­wod­ni­czył ks. Da­riusz Za­lew­ski SAC – wikariusz.

Więcej...

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Do­biegł końca okres Wiel­kiego Postu, w cza­sie któ­re­go, przez czter­dzie­ści dni sam Bóg prze­ma­wiał do nas w re­ko­lek­cjach, ka­zaniach pa­syj­nych pod­czas Gorz­kich Żali, roz­wa­żaniach pod­czas Drogi Krzy­żo­wej. I oto dzi­siaj roz­poczy­na się Świę­te Tri­du­um Pa­schal­ne – cen­trum ta­jem­ni­cy na­szej wiary. Czas się wy­peł­nił i na­de­szła go­dzi­na, w któ­rej to, co Ko­ściół za­po­wiadał, u­obec­ni się wśród nas w spo­sób szcze­gól­ny. W dzi­siej­szej li­tur­gii się­gnęliśmy do źró­dła, z któ­re­go wy­wo­dzi się Msza Świę­ta – do Ostat­niej Wie­czerzy. Wła­śnie wtedy, w ob­li­czu cze­ka­ją­cej Go męki, w nocy, w któ­rej był wy­da­ny, u­sta­no­wił Jezus sa­krament Naj­święt­sze­go Ciała i Krwi swo­jej oraz sa­krament ka­płań­stwa. Mszy św. Wie­czerzy Pań­skiej prze­wod­ni­czył ks. Krzysz­tof Wojda SAC – pro­boszcz.

Więcej...

Podaruj swój 1%

Podaruj swój 1%

Jak co roku pro­ponu­je­my roz­li­cze­nie po­dat­kowe i bez­płat­ne wy­peł­nienie dru­ków PIT w za­mian za od­da­nie 1% swo­je­go po­dat­ku na rzecz Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej. Zgroma­dzo­ne w ten spo­sób fun­dusze zo­sta­ną prze­znaczone na dzieła cha­ry­tatyw­ne pro­wa­dzone przez naszą pa­rafię. Dokumenty do rozli­cze­nia wraz z po­da­nym nu­me­rem te­lefo­nu można zosta­wiać co­dzien­nie na fur­cie. Na­to­miast dyżur w biu­rze przy fur­cie bę­dzie od­by­wał się w każdy poniedzia­łek w godz. 16.15–18.00. 1% po­dat­ku można rów­nież prze­ka­zać przy o­ka­zji samodziel­nego rozli­cze­nia. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

Więcej...

Wieczór z Jezusem

Wieczór z Jezusem

Ser­decz­nie za­praszamy wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby po­głę­bić swoja re­la­cję z Panem Bo­giem, a nie mają na to zbyt wiele czasu przez pracę i obowiąz­ki na „Wie­czór z Je­zu­sem”. Bę­dzie to cykl co­mie­sięcz­nych wie­czor­nych spo­tkań mo­dli­tew­nych o­par­tych na Eu­cha­ry­stii, kon­fe­ren­cji i ad­o­racji. Każ­de­go mie­sią­ca bę­dzie­my po­chy­lać się nad tematem in­ne­go grze­chu głów­ne­go, by od­kryć go w sobie i oddać go Je­zu­so­wi. Spot­ka­nia będą od­by­wać się w każdą drugą środę mie­sią­ca o godz. 20.00. Najbliższe spotkania:13 lutego i 13 marca.

Więcej...

Bal Wszystkich Świętych

Bal Wszystkich Świętych

W na­szej pa­rafii, już po raz drugi, odbył się „Bal Wszyst­kich Świę­tych”. Wspól­ne świę­to­wa­nie roz­poczę­li­śmy 31 paź­dzier­nika od Eu­cha­ry­stii, w cza­sie któ­rej pro­si­liśmy Boga, aby nam u­dzie­lił daru świę­to­ści na co dzień. Na­stęp­nie u­da­li­śmy się do sali ba­lo­wej, gdzie cze­ka­ła na nas świet­na za­bawa, kon­kursy, a także słod­ki po­czę­stu­nek. Wiele dzie­ci prze­bra­ło się za świę­tych a na ko­niec wspól­nej za­bawy roz­strzy­gnię­ty zo­stał kon­kurs na naj­lep­sze prze­bra­nie. Mamy na­dzie­ję że „Bal Wszyst­kich Świę­tych” sta­nie się naszą pa­rafial­ną tra­dy­cją i co roku bę­dzie nas przy­bywa­ło.

Więcej...

Msze św. zbiorowe

Msze św. zbiorowe

Msze świę­te w in­ten­cjach zbio­rowych są szcze­gól­ną spe­cy­fi­ką pa­rafii, w któ­rych po­słu­gę peł­nią księ­ża pal­lo­ty­ni. Od wielu lat mo­dli­my się pod­czas tych Mszy św. w na­szym ko­ście­le pa­rafial­nym w po­le­conych nam spra­wach oraz za zmar­łych i ży­ją­cych. Wiele z tych Mszy św. od­pra­wiamy w łącz­no­ści z in­ny­mi pal­lo­tyń­ski­mi wspól­no­ta­mi w Pol­sce.

Więcej...