Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00

Msze św w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Nabożeństwa wielkopostne

Nabożeństwa wielkopostne

Przez cały Wiel­ki Post bę­dzie­my roz­wa­żali ta­jem­ni­ce męki i śmier­ci Ch­ry­stu­sa:

  • w każdy pią­tek za­praszamy na Drogę Krzy­żo­wą o godz. 16.30 dla dzie­ci, o godz. 17.15 dla do­rosłych i o 20.00 dla mło­dzie­ży;
  • w każdą nie­dzielę o godz. 17.15 za­praszamy na Gorz­kie Żale z ka­zaniami pa­syj­nymi.

Za każ­do­razowy u­dział w Dro­dze Krzy­żo­wej oraz jed­no­krot­nie pod­czas Wiel­kiego Postu za u­dział w Gorz­kich Ża­lach można u­zy­skać od­pust zu­peł­ny.

Więcej...

Podaruj swój 1%

Podaruj swój 1%

Jak co roku pro­ponu­je­my roz­li­cze­nie po­dat­kowe i bez­płat­ne wy­peł­nienie dru­ków PIT w za­mian za od­da­nie 1% swo­je­go po­dat­ku na rzecz Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej. Zgroma­dzo­ne w ten spo­sób fun­dusze zo­sta­ną prze­znaczone na dzieła cha­ry­tatyw­ne pro­wa­dzone przez naszą pa­rafię. Dokumenty do rozli­cze­nia wraz z po­da­nym nu­me­rem te­lefo­nu można zosta­wiać co­dzien­nie na fur­cie. Na­to­miast dyżur w biu­rze przy fur­cie bę­dzie od­by­wał się w każdy poniedzia­łek w godz. 16.15–18.00. 1% po­dat­ku można rów­nież prze­ka­zać przy o­ka­zji samodziel­nego rozli­cze­nia. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

Więcej...

Wieczór z Jezusem

Wieczór z Jezusem

Ser­decz­nie za­praszamy wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby po­głę­bić swoja re­la­cję z Panem Bo­giem, a nie mają na to zbyt wiele czasu przez pracę i obowiąz­ki na „Wie­czór z Je­zu­sem”. Bę­dzie to cykl co­mie­sięcz­nych wie­czor­nych spo­tkań mo­dli­tew­nych o­par­tych na Eu­cha­ry­stii, kon­fe­ren­cji i ad­o­racji. Każ­de­go mie­sią­ca bę­dzie­my po­chy­lać się nad tematem in­ne­go grze­chu głów­ne­go, by od­kryć go w sobie i oddać go Je­zu­so­wi. Spot­ka­nia będą od­by­wać się w każdą drugą środę mie­sią­ca o godz. 20.00. Najbliższe spotkania:13 lutego i 13 marca.

Więcej...

Bal Wszystkich Świętych

Bal Wszystkich Świętych

W na­szej pa­rafii, już po raz drugi, odbył się „Bal Wszyst­kich Świę­tych”. Wspól­ne świę­to­wa­nie roz­poczę­li­śmy 31 paź­dzier­nika od Eu­cha­ry­stii, w cza­sie któ­rej pro­si­liśmy Boga, aby nam u­dzie­lił daru świę­to­ści na co dzień. Na­stęp­nie u­da­li­śmy się do sali ba­lo­wej, gdzie cze­ka­ła na nas świet­na za­bawa, kon­kursy, a także słod­ki po­czę­stu­nek. Wiele dzie­ci prze­bra­ło się za świę­tych a na ko­niec wspól­nej za­bawy roz­strzy­gnię­ty zo­stał kon­kurs na naj­lep­sze prze­bra­nie. Mamy na­dzie­ję że „Bal Wszyst­kich Świę­tych” sta­nie się naszą pa­rafial­ną tra­dy­cją i co roku bę­dzie nas przy­bywa­ło.

Więcej...

Msze św. zbiorowe

Msze św. zbiorowe

Msze świę­te w in­ten­cjach zbio­rowych są szcze­gól­ną spe­cy­fi­ką pa­rafii, w któ­rych po­słu­gę peł­nią księ­ża pal­lo­ty­ni. Od wielu lat mo­dli­my się pod­czas tych Mszy św. w na­szym ko­ście­le pa­rafial­nym w po­le­conych nam spra­wach oraz za zmar­łych i ży­ją­cych. Wiele z tych Mszy św. od­pra­wiamy w łącz­no­ści z in­ny­mi pal­lo­tyń­ski­mi wspól­no­ta­mi w Pol­sce.

Więcej...

Wakacje w Łebie

Wakacje w Łebie

Lato to czas od­poczyn­ku i zbie­ra­nia sił po ca­ło­rocz­nej pracy. W dniach 7–14 lipca dzie­ci i mło­dzież wraz z o­pie­ku­na­mi wy­je­cha­li do Łeby, by tam, na sło­necz­nych pla­żach wy­po­czywać i świet­nie się bawić.

Więcej...

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

Dnia 8 maja 1993 roku bp Aloj­zy Or­szu­lik SAC u­dzie­lił sa­kramen­tu świę­ceń dk. Ta­de­uszo­wi Ko­wal­skie­mu SAC i dk. Da­riu­szo­wi Wa­lasko­wi SAC. A dziś o­twoc­ka wspól­no­ta pal­lo­ty­nów świę­to­wa­ła ju­bi­le­usz 25-lecia ka­płań­stwa ks. Ta­de­usza i ks. Da­riu­sza. Ju­bi­la­tom skła­damy naj­ser­decz­niejsze ży­cze­nia wielu łask Bo­żych na każdy dzień ich ka­płań­skiej po­słu­gi.

Więcej...

Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

Dziś za­sady wzy­wa­ją­ce do u­mia­ru w chwa­le­niu się nie obowią­zu­ją. W pro­ce­sji Bo­że­go Ciała chce­my wszyst­kim po­ka­zać, jak mówią słowa pie­śni eu­cha­ry­stycz­nej, „ja­kie­gośmy to Pana do­sta­li”. Wy­cho­dzi­my poza ko­ściół, na ulice na­szych miast, by bo­ga­tą a­sy­stą i śpie­wem oddać hołd Ch­ry­stu­so­wi u­kry­te­mu w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie.

Więcej...