Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00

Msze św w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Msze św. w Internecie

Msze św. w Internecie

Msze św. z naszgo kościoła transmitowane są na stronie internetowej parafii.

niedziela: 11.00 i 20.00

dni powszednie: 18.00

Więcej...

Zostańcie w domu!

Zostańcie w domu!

Dro­dzy Pa­rafianie i Sym­pa­tycy pa­rafii! Nasza Oj­czy­zna sta­nę­ła wobec o­grom­ne­go wy­zwa­nia, jakim jest o­chrona życia i zdro­wia wszyst­kich oby­wa­te­li. W to wy­zwa­nie wpi­su­je się rów­nież nasze u­czest­nic­two we Mszach świę­tych i na­bo­żeń­stwach, które w dniu 24 marca zo­sta­ło ra­dy­kal­nie o­gra­ni­czone do 5 osób. Jako dusz­pa­ste­rze chce­my wobec za­ist­niałej sy­tu­acji za­pew­nić Was o na­szej co­dzien­nej mo­dli­twie i tę­sk­no­cie oraz wprost po­prosić: zo­stań­cie w domu!

Ta sy­tu­acja jest trud­na dla nas wszyst­kich i mo­że­cie nam wie­rzyć, że ni­cze­go bar­dziej nie pra­gnie­my, jak wró­cić do nor­mal­nych spo­tkań z Wami. W tej wy­jąt­ko­wej chwi­li po­zosta­je nam du­cho­wa wspól­no­ta i mo­dli­tew­ne czu­wa­nie. Jesz­cze raz pro­si­my, po­zostań­cie w do­mach, tak w dni po­wsze­dnie, jak i w nie­dzielę (!), za­dbaj­cie o sie­bie i Wa­szych bli­skich!

Z Bożym błogosławieństwem
i nadzieją na rychłe spotkanie
Wasi duszpasterze Pallotyni

Więcej...

Komunikat

Komunikat

KOMUNIKAT

Na­wią­zu­jąc do wcze­śniej­szych ko­mu­ni­ka­tów oraz ak­tu­al­nych za­le­ceń Rządu RP przy­po­mi­na­my o ko­niecz­no­ści bez­względ­nego o­gra­ni­cze­nia wszel­kich kon­tak­tów z in­ny­mi o­soba­mi i po­zosta­nia w domu, aby za­po­biec dal­sze­mu roz­prze­strzenia­niu się e­pi­demii.

W związ­ku z trwa­ją­cym sta­nem e­pi­demii w na­szym kraju za­rzą­dzam co na­stę­pu­je:

Więcej...

Zmiany w funkcjonowaniu parafii

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wobec tego przepisy prawa państwowego oraz zgodnie z Dekretem wydanym przez naszego Ordynariusza bp. Romualda Kamińskiego:

  1. Zawieszamy wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne).
  2. Zawieszamy także wszelkie spotkania formacyjne: kurs przedmałżeńskie, przygotowanie dzieci do I Komunii św. i młodzieży do bierzmowania, oazę, scholę, ministrantów oraz rekolekcje parafialne.
  3. Przypominamy, we wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

Więcej...

Dekret

Dekret

De­kret Bi­skupa War­szaw­sko-Pra­skiego po wpro­wa­dze­niu stanu za­gro­że­nia e­pi­demicz­nego

DEKRET

Z po­wodu wpro­wa­dze­nia w Pol­sce stanu za­gro­że­nia e­pi­demicz­nego i ze wzglę­du na obowią­zu­jące wraz z nim prze­pi­sy prawa pań­stwo­wego je­steśmy w tym wy­jąt­ko­wym cza­sie zo­bli­gowa­ni do do­stosowa­nia na­sze­go życia re­li­gij­nego do za­le­ceń władz świec­kich. Wpro­wa­dzone re­gu­la­cje praw­ne mają na celu po­wstrzy­ma­nie roz­prze­strzenia­nia się wi­ru­sa po­przez o­gra­ni­cze­nie kon­tak­tów mię­dzy oby­wa­te­lami.

Więcej...