Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00

Msze św w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Bierzmowanie

Bierzmowanie

„Duch Pań­ski spo­czy­wa na Mnie, po­nie­waż Mnie na­ma­ścił i po­słał Mnie” (Łk 4,18)

Mło­dzież z na­szej pa­rafii przy­ję­ła dziś sa­krament bierz­mo­wa­nia. Dwa lata przy­go­towań zo­sta­ły u­wień­czo­na u­ro­czy­sto­ścią, któ­rej prze­wod­ni­czył or­dy­na­riusz na­szej die­cezji, bp. Ro­mu­ald Ka­miń­ski. Przez jego po­słu­gę nasza mło­dzież o­trzy­ma­ła Ducha Świę­te­go. Mó­dl­my się, aby dary Ducha Świę­te­go u­mac­niały ich do męż­ne­go świad­cze­nia o Bogu.

Więcej...

Procesja i Msza św. rezurekcyjne

Procesja i Msza św. rezurekcyjne

Nasze świę­to­wa­nie zmar­twych­wstania Ch­ry­stusa prze­dłu­ża­my na nie­dziel­ny po­ra­nek i całe osiem na­stęp­nych dni. Na­wie­dzając pusty grób u­pew­nia­my się, że Ch­ry­stus zmar­twych­wstał! Z ra­do­ścią i po­kojem gło­śmy tę praw­dę ca­łe­mu świa­tu.

Więcej...

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

Zgod­nie z naj­daw­niej­szą tra­dy­cją ta noc jest nocą czu­wa­nia i o­cze­ki­wa­nia na zmar­twych­wstanie Ch­ry­stu­sa. Dzi­siej­sza li­tur­gia jest szczy­tem świę­to­wa­nia Pa­schy, czyli świę­to­wa­nia przej­ścia z grze­chu do od­ku­pie­nia, przej­ścia Je­zu­sa z tego świa­ta do Ojca, a wresz­cie dziś praw­dzi­we­go i o­sta­tecz­nego przej­ścia od śmier­ci do życia.

Więcej...

Liturgia na Cześć Męki Pańskiej

Liturgia na Cześć Męki Pańskiej

Dziś Ko­ściół czci Krzyż Ch­ry­stu­sa, po­nie­waż Bóg po­sta­nowił do­konać zba­wie­nia ro­dza­ju ludz­kie­go wła­śnie na drze­wie Krzy­ża. Na drzewie raj­skim śmierć wzię­ła po­czą­tek, na drze­wie Krzy­ża po­wsta­ło nowe życie, a sza­tan, który na drze­wie zwy­cię­żył, na drze­wie rów­nież zo­stał po­kona­ny przez na­sze­go Zba­wi­cie­la.

Więcej...

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Rozpoczęliśmy naj­waż­niej­szy czas w całym roku li­tur­gicz­nym: Świę­te Tri­du­um Pa­schal­ne. Aż do nie­dzieli, prze­ży­wać bę­dzie­my zbaw­cze wy­da­rze­nia, które po­prowa­dzą nas za Ch­ry­stu­sem przez Jego mękę i śmierć, aż do chwa­ły zmar­twych­wstania.

Dziś prze­ży­wa­my pa­miąt­kę u­sta­no­wie­nia sa­kramen­tu Eu­cha­ry­stii. Dzię­ki niej mo­że­my na oł­ta­rzach świa­ta, w spo­sób bez­kr­wa­wy, po­na­wiać o­fia­rę, którą przez prze­la­nie swo­jej krwi Jezus zło­żył na Drze­wie Krzy­ża.

Więcej...