rekolekcje

Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00

Msze św w dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Nabożeństwa wielkopostne

Nabożeństwa wielkopostne

Przez cały Wiel­ki Post bę­dzie­my roz­wa­żali ta­jem­ni­ce męki i śmier­ci Ch­ry­stu­sa:

  • w każdy pią­tek za­praszamy na Drogę Krzy­żo­wą o godz. 16.30 dla dzie­ci, o godz. 17.30 dla do­rosłych i o 20.00 dla mło­dzie­ży;
  • w każdą nie­dzielę o godz. 17.15 za­praszamy na Gorz­kie Żale z ka­zaniami pa­syj­nymi.

Za każ­do­razowy u­dział w Dro­dze Krzy­żo­wej oraz jed­no­krot­nie pod­czas Wiel­kiego Postu za u­dział w Gorz­kich Ża­lach można u­zy­skać od­pust zu­peł­ny.

Więcej...

Uroczystość Św. Wincentego Pallottiego

Uroczystość Św. Wincentego Pallottiego

W po­nie­dzia­łek, 22 stycz­nia 2018 roku, ob­chodzi­liśmy Uro­czy­stość Św. Win­cen­tego Pal­lot­tie­go – za­ło­ży­cie­la Zjed­no­czenia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go. Mszy św. prze­wod­ni­czył ks. abp. Ta­de­usz Wojda SAC – Me­tro­poli­ta Bia­ło­stoc­ki, kon­ce­lebrowa­li: ks. abp. Edward Ozo­row­ski, po­zosta­li go­ście i o­twoc­cy dusz­pa­ste­rze.

Więcej...

Miejsce Matki jest zawsze przy dziecku

Miejsce Matki jest zawsze przy dziecku

— Ma­ry­jo, przy­cho­dzisz do nas jako Matka, a miej­sce Matki jest za­wsze przy dziec­ku. A więc przy­bywasz, jako Matka, aby być razem z dzieć­mi, z tymi, które wier­nie po­dą­ża­ją za Je­zu­sem, ale i z tymi dzieć­mi, które w dro­dze się za­gu­bi­ły. Przy­bywasz, aby być z dzieć­mi zdro­wy­mi, u­śmiech­nię­ty­mi i tymi, które pła­czą, któ­rych serce jest roz­dar­te. Przy­cho­dzisz, jako Matka, aby wsłu­chać się w głos two­ich dzie­ci — tymi sło­wa­mi ks. Krzysz­tof Wojda SAC, pro­boszcz, po­wi­tał w pro­gach ko­ścioła Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku Ma­ry­ję w ja­sno­gór­skim wi­ze­run­ku, piel­grzy­mu­ją­cym po pa­rafiach Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej.

Więcej...

Jubileusz ks. Sławomira Łubiana SDB

Jubileusz ks. Sławomira Łubiana SDB

Wielu z nas pamięta posugę diakońską, a potem uroczystości prymicyjne ks. Sławomira Łubiana SDB, a dziś z radością przyszło nam świętować jubileusz 25-lecia sakramentu święceń. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas służbu kapłańskiej ks. Sławomira. Dołączamy się do wszystkich życzeń, które dziś popłynęły podczas Mszy św. sprawowanej przez Jubilata. Niech dobry Bóg błogosławi na kolejne lata posługi w Kościele.

Więcej...

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej

„Twoja cześć, chwa­ła, nasz wiecz­ny Panie” słowa tej pie­śni roz­brzmie­wa­ły dziś nie w ko­ście­le, ale na u­li­cach na­sze­go mia­sta. W Uro­czy­stość Najśw. Ciała i Krwi Pań­skiej pu­blicz­nie wy­zna­je­my wiarę w re­al­ną o­bec­ność Boga pod po­sta­ciami chle­ba i wina. Wy­cho­dząc na ulic Otwoc­ka, mó­wi­my wszyst­kim: oto nasz Bóg, za Nim chce­my iść!

Więcej...

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Dziś, po dwóch la­tach przy­go­towa­nia, mło­dzież z na­szej pa­rafii przy­ję­ła sa­krament bierz­mo­wa­nia przez po­słu­gę ks. bpa Ka­zi­mie­rza Ro­ma­niu­ka. Pod­czas wie­czor­nej Mszy św., o po­trzeb­ne dla nich dary Ducha Świę­te­go, mo­dli­li się ro­dzi­ce, bli­scy oraz świad­ko­wie sa­kramentu.

Więcej...

Pielgrzymka do MB Swojczowskiej

Pielgrzymka do MB Swojczowskiej

Od lat po­wojen­nych w ko­ście­le św. Win­cen­tego à Paulo czcią wier­nych cie­szy się wi­ze­ru­nek Matki Bożej Śnież­nej po­chodzą­cy ze zbu­rzo­ne­go ko­ścioła w Swoj­czowie na Wo­ły­niu. Co roku nasi pa­rafianie piel­grzy­mu­ją, dzień po od­pu­ście pa­rafial­nym, do Pa­tron­ki na­sze­go mia­sta. Tak było i tym razem. Przy­byli­śmy po­kłonić się Matce Naj­święt­szej dzię­ku­jąc Bogu za Jej wsta­wien­nic­twem za wszel­kie łaski, któ­rych do­zna­li­śmy w mi­nio­nym roku.

Więcej...

Uroczystości odpustowe

Uroczystości odpustowe

Uro­czy­stość Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. Tego dnia nasza wspól­no­ta pa­rafial­na ob­chodzi świę­to pa­tro­nal­ne – od­pust. Jak co roku świę­towanie ma wy­miar za­rów­no du­cho­wy jak ma­te­rial­ny. Przed po­łu­dniem gro­ma­dzi­liśmy się na Mszach św., a o godz. 12.30 u­ro­czy­stej Eu­cha­ry­stii oraz pro­ce­sji prze­wod­ni­czył ks. Cze­sław Pa­rzy­szek SAC.

Więcej...