Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00 oraz 8.30 w klasycznym rycie rzymskim

Msze św w dni powszednie:
6.30, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Sakrament miłości

Sakrament miłości

„Nie­skoń­czoną mi­łość swoją Ch­ry­stus pra­gnął prze­lać w serca wier­nych, i w tym celu u­sta­no­wił ten sa­krament, gdy wraz z u­cznia­mi spo­ży­wał o­stat­nią wie­czerzę, tuż przed o­dej­ściem z tego świa­ta do Ojca. Usta­no­wił go jako trwa­łą pa­miąt­kę swej męki, pa­miąt­kę speł­nia­ją­cą dawne o­biet­nice, naj­więk­szy ze wszyst­kich Jego cudów. Miała być ona po­cie­chą dla tych, któ­rych za­smu­ci­ło Jego o­dej­ście ze świa­ta”. (św. To­masz z Akwi­nu, Opu­sculum 57)

Więcej...

Świętowaliśmy odpust parafialny

Świętowaliśmy odpust parafialny

Mo­dli­twa i ra­do­sne świę­to­wa­nie, to do dwa a­spek­ty Uro­czy­sto­ści Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w na­szej pa­rafii. Już wczo­raj, pod­czas noc­ne­go czu­wa­nia, roz­wa­żali­śmy ta­jem­ni­cę darów Ducha Świę­te­go u­wiel­bia­jąc jego nie­zwy­kłą ła­skawość dla ca­łe­go Ko­ścioła. Dziś w po­łu­dnie u­ro­czy­sta Msza św. zgro­ma­dzi­ła rze­sze wier­nych. Słowo Boże gło­sił ks. Krzysz­tof Wojda SAC, który też prze­wod­ni­czył od­pu­stowej pro­ce­sji Eu­cha­ry­stycz­ne.

Więcej...

Jezu, zostań z nami!

Jezu, zostań z nami!

To wła­śnie dziś, pierw­szy raz w pełni Jezus zjed­no­czył się w Ko­mu­nii świę­tej z dzieć­mi na­szej pa­rafii. Mó­dl­my się, aby Naj­święt­szy Sa­krament już na za­wsze był tym po­kar­mem, który to­wa­rzy­szy dzie­ciom, a potem mło­dym i do­rosłym, przez całe życie. Jezu, zo­stań z nami!

Więcej...

Wyjazd pielgrzymkowy do Turcji

Zapraszamy na wyjazd pielgrzymkowy do Turcji w dniach 24 września – 2 października 2024 roku.

Więcej...

Procesja rezurekcyjna

Procesja rezurekcyjna

„Wiemy, żeś zmar­twych­wstał, że ten cud praw­dzi­wy,
O Królu Zwy­cięz­co, bądź nam mi­ło­ściwy”.

Świę­to­wa­nie zmar­twych­wstania Pań­skie­go prze­dłu­ża­my na nie­dziel­ny po­ra­nek o­gła­szając ca­łe­mu świa­tu tę wiel­ką ra­dość.

Więcej...

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

„O, jak prze­dziw­na ła­skawość Twej do­broci dla nas! O, jak nie­po­ję­ta jest Twoja mi­łość: aby wy­ku­pić nie­wol­nika, wy­da­łeś swego Syna”.

Wi­gilia Pa­schal­na jest szczy­tem ca­łe­go Tri­du­um. Jest zbaw­czym mi­ste­rium Pana, do któ­re­go pro­wa­dzi­ła nas Msza św. Wie­czerzy Pań­skiej i Li­tur­gia Męki Pań­skiej. To pod­czas tego czu­wa­nia na cześć Pana do­peł­nia­ją się wszyst­kie za­po­wie­dzi pro­roków. To wła­śnie tej nocy Ch­ry­stus skru­szyw­szy więzy śmier­ci, jako zwy­cięz­ca wy­szedł z ot­chła­ni.

Ch­ry­stus zmar­twych­wstał!

Więcej...