Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00 oraz 8.30 w klasycznym rycie rzymskim

Msze św w dni powszednie:
6.30, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Podaruj swoje 1,5%

Podaruj swoje 1,5%

Jak co roku pro­ponu­je­my roz­li­cze­nie po­dat­kowe i bez­płat­ne wy­peł­nienie dru­ków PIT w za­mian za od­da­nie 1,5% swo­je­go po­dat­ku na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Zgroma­dzo­ne w ten spo­sób fun­dusze zo­sta­ną prze­znaczone na dzieła cha­ry­tatyw­ne pro­wa­dzone przez naszą pa­rafię. Dokumenty do rozli­cze­nia wraz z po­da­nym nu­me­rem te­lefo­nu można zosta­wiać co­dzien­nie na fur­cie naszego domu.

Istnieje również możliwość elektronicznego złożenia zeznania PIT w urzędzie sakrbowym. W tym celu należy załaczyć informację o takiej chęci oraz zeszłoroczne rozliczenie podatku.

Przypominamy, że 1,5% po­dat­ku można rów­nież prze­ka­zać przy o­ka­zji samodziel­nego rozli­cze­nia. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

Więcej...

Nabożeństwa wielkopostne

Nabożeństwa wielkopostne

Przez cały Wiel­ki Post bę­dzie­my roz­wa­żali ta­jem­ni­ce męki i śmier­ci Ch­ry­stu­sa:

  • w każdy pią­tek za­praszamy na Drogę Krzy­żo­wą o godz. 16.30 dla dzie­ci, ok. godz. 8.30 i o godz. 17.15 dla do­rosłych i o 20.00 dla mło­dzie­ży;
  • w każdą nie­dzielę o godz. 17.15 za­praszamy na Gorz­kie Żale z ka­zaniami pa­syj­nymi.

Za każ­do­razowy u­dział w Dro­dze Krzy­żo­wej oraz raz w tygodniu za u­dział w Gorz­kich Ża­lach można u­zy­skać od­pust zu­peł­ny.

Więcej...

Świąteczne BINGO

Świąteczne BINGO

Uro­czy­stość Św. Win­cen­tego Pal­lot­tie­go, to w na­szych wspól­no­tach rów­nież o­ka­zja do re­kreacji i ra­do­sne­go świę­to­wa­nia. Tak było rów­nież w o­twoc­kiej wspól­no­cie Pal­lo­ty­nów. W nie­dziel­ne po­połu­dnie re­fek­tarz domu re­ko­lek­cyj­nego zgro­ma­dził pa­rafian i sym­pa­tyków na wspól­nej za­bawie w bingo. Wspa­niałe na­gro­dy, które można było wy­grać, spra­wi­ły wiele ra­do­ści za­rów­no dzie­ciom, jak i do­rosłym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim spon­sorom: Mia­stu Otwock, pani Ka­tarzy­nie Anioł­kie­wicz i panu Bar­tło­mie­jowi Ko­złow­skie­mu oraz tym, któ­rzy przy­go­towa­li pysz­ne cia­sta. Do zo­ba­cze­nia za rok!

Więcej...

Jasełka

Jasełka

Osiem­set lat mi­nę­ło od pierw­szego bo­żona­rodze­niowego mi­ste­rium wy­sta­wio­ne­go z i­nicja­ty­wy św. Fran­cisz­ka w Grec­cio. Zwy­czaj ten bar­dzo szyb­ko, bo już pod ko­niec XIV wieku, do­tarł do Pol­ski. Do dziś ja­seł­ka cie­szą się wiel­kim po­wodze­niem w o­kre­sie Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Nie za­po­mnie­li o nich u­cznio­wie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12, któ­rzy pod o­pie­ką s. Syl­wii i pani Ka­tarzy­ny Zyg­munt przy­go­towa­li świą­tecz­ne przed­sta­wienie. Pa­rafianom za­pre­zen­to­wali je w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go. Pięk­ne stro­je, de­ko­ra­cje, ale przede wszyst­kim wspa­niała gra ak­to­rów oraz per­fek­cyj­ny śpiew so­li­stów i ze­spo­łu zo­sta­ły na­gro­dzone o­grom­ny­mi bra­wami. Miło jest na rów­nież za­ko­mu­ni­kować, że przed­sta­wienie zdo­by­ło 1. miej­sce w swo­jej ka­te­go­rii wie­ko­wej w te­go­rocz­nym XXXI Otwoc­kim Prze­glą­dzie Ja­se­łek. Gra­tu­luje­my!

Więcej...

EPIFANIA – rekolekcje dla Otwocka i całego świata

EPIFANIA – rekolekcje dla Otwocka i całego świata

Na­śladu­jąc św. Win­cen­tego Pal­lot­tie­go, o­cze­ku­jąc na Epi­fa­nię, czyli Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, u­czest­ni­czy­liśmy w szcze­gól­nym przy­go­towa­niu. Przez trzy dni mo­dli­liśmy się pro­sząc Boga o łaskę do­bre­go prze­ży­cia u­ro­czy­sto­ści. Ko­ściół o­tworzył przed nami skar­biec swo­je­go bo­gac­twa li­tur­gicz­ne­go i wspól­no­towe­go.

Więcej...